helhet + toleranse

Livssyn og Borgerlønn

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis – Livssyn og økonomisk fordeling

 

Møtet fant sted i Krypten, Jakobs kirke den 14 oktober. Anja Askeland var møteleder. Følgende livssynsrepresentanter var med på møtet:

Share Norge – Anne Marie Kvernevik

Holistisk Forbund – Patrik Swanström

Adventistkirken – Pastor Willy Aronsen

Buddistforbundet Gunaketu Bjørn Kjønstad

Den norske kirke Hans-Jürgen Schorre

Bahai Samfunnet – Bjørn Hubendick

Sunni Islam – Usman Mushtaq

 

Tema for møtet

Ulike livssyn har ulike perspektiv på forskjellen mellom rik og fattig og hvordan vi skal fordele våre felles ressurser. I denne samtalesirkelen vil representanter fra ulike livssynssamfunn få fem minutter til å fortelle om hvordan de oppfatter økonomisk fordeling, samt hvordan de forholder seg til borgerlønn som en global løsning på dagens problemer. Vi vil deretter åpne for dialog med alle i sirkelen.

Det viste seg at ingen av representantene hadde tatt opp Borgerlønn på prinsipielt grunnlag i respektive religion eller livssyn. Men selve saken engasjerer. Og vi presenterte alle våre ulike sider på saken i 5 minutters innlegg. Bahai samfunnet og Share Norge formidlet sine tanker i forhold til profetier om en bedre verden som de har i sine livssyn. Her fantes det mange positive fremtidsscenarier. Willy Aronsen fra Adventistforbundet formidlet mer konkrete eksempler på nestekjærlighet i praksis, og hvordan omtanken om andre mennesker er det viktigste.

Usman Mushtaq fra Sunni muslimene tok opp dette med lånebetingelser for muslimer, og at muslimer ser på dette med rente med helt andre øyne enn hva europeer gjør. Han fikk også god tilbakemelding på denne holdningen. Hans-Jürgen Schorre fortalte om flere ulike prosjekter innenfor den norske kirke som tar opp både sosiale og økologiske spørsmål både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har også vært med på å starte Fairtrade Norge. Bjørn Kjønstad fra buddhistforbundet formidlet buddhistiske tanker om økonomisk fordeling som han har skrevet en artikkel om….

Det var enighet om at dagens samfunn i alt større grad dreier seg om materialistiske verdier og teknologiske nyvinninger. Patrik Swanstrøm tok til orde for at tros og livssynssamfunn har mulighet til å føre inn andre begreper i samfunnsdebatten, slik som fred, nestekjærlighet og harmoni.

Fra Holistisk Forbunds innlegg

Holistisk Forbund har ingen konkret formening om hvordan den økonomiske verdensorden bør se ut og fungere.

Vi har sett på FNs forsøk å være et talerør for en mer grønn og til og med økologisk økonomi, og støtter selvfølgelig disse forsøkene på å gjøre økonomien mer bærekraftig og med et bredere sosialt fokus enn hva den har i dag.

Økonomiske tenking, og vinsttankegang er problematisk. Den leder raskt til individets rett til å gjøre som han/hun vil, og til å tjene penger. Dette står i kontrast til en holistisk tankegang som bygger opp om helhet, helhetstenking og en dypere forståelse av at alt henger sammen.

Holistisk Forbund er enig i mange av de konklusjonene som Charles Eisenstein kommer frem til i sin bok Sacred Economics, 2010. Boken beskriver økonomisk tankegang på en utmerket måte, og beskriver også en mer ideell måte å forholde seg til økonomi og penger på.

“Community and initimacy cannot come from joint consumption, but only from giving and cocreating.” “Fellesskap og nærhet kan ikke komme fra en forent konsumpsjon, uten kun fra det å gi og det å samskape.»

En utbredt forestilling i dag er at alt kan måles og veies ved hjelp av penger og en økonomisk størrelse. Penger bør ikke beskrive alle former for transaksjoner i et samfunn.

Det er ikke pengene som bygger et samfunn, det er menneskene som bor der, som samskaper, som lever og som tør å drømme drømmer som skaper et samfunn.

Store verdier som kreativitet, omsorg og kjærlighet trenger å komme tydeligere frem i samfunnsdebatten. Mennesket er ingen ting og kommer aldri til å være det.

Gjennom å vise hverandre respekt, omsorg og kjærlighet så viser vi at et individ har en stor verdi. At mennesket er betydningsfullt. Det er disse tankegangene, disse innsiktene som ofte tros og livssyn står for som trengs i den offentlige debatten.

Borgerlønn til ettertanke

Skrevet av forsker ved Rokkan senteret i Bergen Nanna Kildal, i Klassekampen 29.9.2018

«Dette innebærer at en borgerlønn neppe vil skape et samfunn som «avfeier verdien av arbeid». Snarere vil en borgerlønn bidra til å utvikle et samfunn hvor det er lettere å komme i arbeid for dem som i dag befinner seg i utkanten av arbeidsmarkedet. For en borgerlønn er betingelsesløs og kan kombineres med andre inntekter.»

«I Norge og i store deler av verden kan vi få mange arbeidstakere uten fast arbeidskontrakt, som lever på korttids og deltidskontrakter eller er selvstendig næringsdrivende; folk som lever med svekket ansettelsestrygghet og stor usikkerhet med hensyn til inntekt og livsvilkår. Dette er en situasjon som dagens velferdsstat ikke vil kunne håndtere, og som det er viktig å ha gjennomtenkt før problemene skyller inn over oss.»

Del på sosiale medier

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Livssyn+og+Borgerl%C3%B8nn&url=http%3A%2F%2Fwww.holistisk-forbund.no%2Fnyheter%2Flivssyn-og-borgerlonn&via=">">Tweet
19 Shares

Nyheter & uttalelser

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Kalender

Landsmøte 2019

27. april 2019

Hovedstyret har valgt å fremskynde landsmøtet. Juni er en travel måned for mange, og vi håper at flere kan møte når vi tar landsmøtet i slutten av april i stedet. Kl. 17.00, rett etter landsmøtet, inviterer vi landsmøtedeltakerne og andre interesserte til åpent møte med foredrag av Jan A. Bugge. Han er opptatt av hvordan vi kan bruke både gammel og ny innsikt for å løse morgendagens helseutfordringer. Trengs et nytt syn på «virkeligheten»? Er det slik at vi er en del av en helhet større enn oss selv; at alt henger sammen med alt i et enormt puslespill? Tittel på foredraget er: Gårsdagens paranormale fenomener blir morgendagens vitenskap