helhet + toleranse

Livssynspolitikk

Vi arbeider for at alle skal ha rett og mulighet til å utøve sin egen åndelighet. Hvis du opplever diskriminering når du formidler ditt åndelige ståsted, ta gjerne kontakt med oss. Vi bygger vårt standpunkt på Menneskerettighetene og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Forbundet er opptatt av dialog mellom ulike religioner og livssyn, og er derfor aktivt medlem i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Vi arbeider for at skolemedisin og alternativ medisin skal få lik status. Vi mener at alternativ medisin bør være et supplement til og avlastning for skolemedisinsk behandling.

Holistisk Forbund støtter opp om økologisk landbruk, etisk dyrehold og bruk av miljøvennlig energi.

Forbundet vil at økonomiske og politiske strukturer skal være basert på helhetstenkning og kjærlighet til alt liv. Brobygging mellom ulike livssyn, religioner og kulturer er viktig for framveksten av en felles global etikk på Jorden, og øker sjansen for en fredeligere verden.

Holistisk Forbund er opptatt av alles rett til en verdig begravelse i tråd med eget livssyn. Vi arbeider også for at begravelsene skal være mer miljøvennlige.

Enkelte av ovennevnte standpunkter kan du lese mer om under  uttalelser.

Nyheter & uttalelser

Master i Lederskap, etikk og samtalepraksis -nye fag

11. desember 2019

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Enkeltemner Teologisk Fakultet våren 2020 – frist 15. desember

Søknadsfrist for å ta enkeltemner på TF våren 2020 er 15. desember! Emnene på  masterstudiet "LES" = Ledelse, etikk og samtalepraksis, er samlingsbasert og fleksible å ta for tilreisende og i kombinasjon med jobb. Dette har STL arbeidet i mange år for å få på plass. 

Tilbudet må imidlertid benyttes om vi skal få beholde det. Derfor oppmuntrer vi STLs medlemmer, religiøse ledere, lokale dialoggrupper og tros- og livsssynsengasjerte til å melde seg på emner som passer for dem. Det er fullt mulig å ta enkeltemner, og ikke ta hele masterprogrammet.

 

Emnene våren 2020: https://www.tf.uio.no/studier/evu/vaaren-2020.html

·         Buddhistisk omsorgspraksis (på engelsk)

·         Islamsk omsorgsarbeid

·         Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

 

Der er også mulig å ta enkeltemner i Teologiske islamstudier: https://www.tf.uio.no/studier/teologiske-islamstudier/

 

Ekstreme holdninger

1. oktober 2019

Terroren har igjen rammet Oslo. Det er trist. Pga våkne og handlingskraftige personer i moskeen endte det denne gang uten voldsutøvelse.
Regjeringen Solberg gikk tidlig ut med handlingsprogram mot ekstremisme. Dette har ledd til en sterk bevissthet i det norske samfunnet om at ekstreme holdninger kan lede til aggresjon og eventuelt vold.
Samarbeidsrådet for tros og livssyn har mange avdelinger rundt ikring i Norge. Her har man hatt diverse dialogmøter for å skape en forståelse over religionsgrensene. Som medlem av STL nasjonalt vet jeg at disse samtalene nytter. Det skjer en økende forståelse for andres tro, andres måter å se på livet, og andres forhold til ritualer og seremonier. Vi er på god vei.
Allikevel så finnes det en motstand «mot de andre». Denne motstanden kommer synlig til uttrykk i sosiale medier og på gater og torg. På tross av en alt større forståelse for «det sekulære samfunnet» og for «livssynssamfunnet» så finnes det motsetninger. Disse motsetningene stammer gjerne fra et problem med å akseptere «de andre», eller kanskje andres måte å være på. Mao så dreier seg dette om en frykt for det fremmede. Hvordan denne frykten kan forvandle seg til ekstreme holdninger er vanskelige å si. Ingen har nok svaret på dette.
Motpolen er i hvert fall det å akseptere. Å akseptere forskjellene, å akseptere ulike menneskers trosutøvelse, å akseptere at andre troende kan velge å gjøre ting på en annen måte. Det er selve aksepten som disse individene har problemer med. Det å akseptere krever jo en liten innsats, man må prøve å se ting på en annen eller en ny måte. Hvis et individ er helt skrapet, dvs ikke har noen som helst form for overskudd så får de ikke heller til å akseptere.
Vi trenger ikke å forstå ekstreme holdninger og ekstreme mennesker. Kun konstatere at de finnes, og at et menneske har nådd frem til disse holdningene. Samtidig kan vi komme til å innse at hvis dette mennesket hadde hatt litt mer overskudd så hadde han eller hun kanskje kostet på seg det å akseptere forskjellene. Han eller hun hadde kanskje innsett at det er urimelig å fordømme en hel gruppe eller en hel tro ut fra de forstillingene man har.
Ekstreme holdninger finnes i det norske samfunn. For noen mennesker dreier seg dette om meninger og standpunkter de har kommet frem til selv. Holdninger de har valgt å ha. For andre så kan det hende at de har oppstått gjennom en gruppe eller gjennom et forum hvor lignende holdninger er tilstede. Gruppepåvirkning er en betydelsesfull faktor for å forandre et individs verdensbilde. Men uansett det er et individ som har bestemt seg for disse holdningene og det synes sjelden utenpå.
Religionsdialog er medisinen for å motvirke ekstreme holdninger. Norge er utrolig dyktig på å ha inkluderende holdninger, gode samtaler, og markeringer for alle typer av trosretninger. Vi gjør med andre ord det vi trenger for å skape en god dialog. Kanskje at vi kunne ha vært bedre på noen områder.
Det er viktig å huske på det psykologiske aspekt når holdningene blir så sterke at de skader andre enten verbalt eller fysisk. Det er som oftest en person som ikke har det bra som reagerer med aggresjon og ekstreme uttrykk. Men jeg mener ikke at man skal forstå utøveren, men derimot prøve å ha en forståelse for at dette er et menneske som kanskje har behov for hjelp.
Det ser ikke ut som om problemet med ekstreme holdninger kommer til å minske i vårt land eller ellers i verden. Holistisk Forbund ønsker dialog med ulike aktører for å skape en større forståelse og kanskje minske trykket som noen mennesker opplever. Vi stiller oss også bak Dialogplakaten til Samarbeidsrådet for tros og livssyn.

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Kalender

Alternativ medisin - revidering av plattformen

26. januar 2020

Alternativ behandling og skolemedisin, et helhetlig syn på helse? Sted:   Holistisk Forbunds lokaler Møllergata 37, 5 etg   Plattformen til Holistisk Forbund ble skrevet for 17 år siden, og mye har utviklet seg siden den gang. I Norge har skolemedisin og alternativmedisin lenge stått mot hverandre. Begrepet alternativmedisin har blitt brukt på ulike behandlingsformer og tradisjoner som spenner fra selvlærte terapeuter til omfattende utdanninger. Tema om alternativ medisin berøres i plattformen til Holistisk Forbund under avsnittet «Alternativ medisin». Hva betyr et holistisk livssyn i denne sammenhengen, og hva er holistisk medisin? Er punktet om alternativ medisin i plattformen fremdeles dekkende i dag? Program for dagen Kl. 11.00-11.30 Velkommen! Det ukjente ved Marit Elverland, nestleder Presentasjon og innledning til dagens tema Kl. 11.30-12.30 Inspirasjon til workshop Holisme i medisin (50 min) Foredrag av Anne Victoria Heiberg, biopat Kroppens selvhelbredende krefter Levende helse – kort film Hvordan påvirkes kroppen av ytre påkjenninger? Epigenetikk. Traumer – kort film Kl. 13.00-13.30 Lunsj - gratis Kl. 13.30-15.50 Workshop Ledes av Marit Elverland, nestleder Kl. 15.50-16.00 Avslutning Med forbehold om endring i programmet. Pauser blir tilrettelagt underveis med frukt og drikke. Påmelding kan skje til holistiskforbund@gmail.com eller til Kari Bansal på telefon: 469 02 401. Påmeldingsfrist er 20. januar. Gi beskjed om det er mat du ikke kan spise. Nåværende formulering i plattformen «Alternativ behandling Holistisk Forbund mener det er en menneskerett å kunne velge helsemessige behandlingstilbud i tråd med eget livssyn. Vi ønsker full aksept av alternative vitenskaper og behandlingsformer, og at mennesket som helhet må få økt fokus. Holistisk Forbund ser det derfor som nødvendig at alternativ medisin og skolemedisin gis lik status, og at det stimuleres til økt dialog og samarbeid mellom disse grenene for best mulig å imøtekomme enkeltmenneskers behov.»    

Økologi - revidering av Pattformen

25. januar 2020

Velkommen til arbeidsseminar for medlemmer! Er økologi svaret på klimakrise og tap av biologisk mangfold? Workshop revidering av plattformen til Holistisk Forbund Plattformen skal gi verdigrunnlag og prinsipper som kan gi retning for arbeidet i Holistisk Forbund. Vi ønsker å vurdere om plattformen favner tema som er aktuelle for Holistisk forbund som livssynsamfunn. Plattformen til Holistisk Forbund ble skrevet for 17 år siden. Siden den gang har flere dyrearter blitt utryddet, deler av regnskogen brent ned, klimaet blitt varmere og ekstremvær økt. Vitenskapsmenn og kvinner verden over har dokumentert det de mener er menneskeskapte klimaendringer og trusler mot det biologiske mangfold. Plattformen til Holistisk Forbund sier lite om dette. Kun et avsnitt om økologi. Hva betyr et holistisk livssyn i denne sammenhengen? Program for dagen Kl. 11.00-11.30 Velkommen! Det ukjente ved Kari Bansal, styreleder Presentasjon og innledning til dagens tema Kl. 11.30-12.30 Inspirasjon til workshop Mangfold og klimaets betydning for livet på jorden Trusler mot mangfold og klima – kort film Internasjonale konvensjoner og forpliktelser Hva gjøres i dag for å verne om kloden Økologi og bærekraftig landbruk, fornybar energi, grønt skifte, sirkulærøkonomi, miljøvern og dyrevern – kort film Kl. 12.30-13.00 Lunsj - gratis Kl. 13.00-15.50 Workshop Ledes av Marit Elverland, nestleder Kl. 15.50-16.00 Avslutning Med forbehold om endring i programmet. Pauser blir tilrettelagt underveis med frukt og drikke. Påmelding kan skje til holistiskforbund@gmail.com eller til Kari Bansal på telefon: 469 02 401. Påmeldingsfrist er 20. januar. Gi beskjed om det er mat du ikke kan spise. Nåværende formulering i plattformen «Økologi Holisme og helhetstenkning innebærer også en erkjennelse av vårt ansvar for den kloden vi er en del av. Vi ønsker derfor å bidra til en mer helhetlig livsstil. Holistisk Forbund vil derfor støtte et etisk dyrehold, det økologiske landbruket og en bedre tilgang til økologisk mat og andre helsekostprodukter. Holistisk Forbund vil også arbeide for bruk av miljøvennlig energi og økologiske byggemetoder.» Se mer om arrangementet på Facebook