helhet + toleranse

Vedtekter

0 Shares

Vedtatt på landsmøtet 2007 i Bergen

Forandret på Landsmøte 2016 i Oslo

 

 • 1. FORMÅL

 

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn.

Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion.

Vi erkjenner at menneskers forståelse av verden og virkeligheten er i forandring.

Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden.

Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige.

Holistisk Forbund vil arbeide med:
        * Opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis.
        * Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter
        * Å søke å løse konflikter gjennom  dialog.
        * Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap.
        * Brobygging mellom ulike livssyn og religioner
        * Å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling.
        * Den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og rituale ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livsyn  og verdier.
        * Å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede

 

Holistisk Forbund er partipolitisk uavhengig.

Holistisk Forbund er fri til å søke samarbeid på saker med enkeltpersoner, organisasjoner og grupper nasjonalt og internasjonalt, når det er i overenstemmelse med våre interesser og vedtekter.

 

 • 2. MEDLEMSKAP

Medlemsberettiget er enhver over 15 år som er enig i formålsparagrafen.
Medlemskapsberettiget er også personer under 15 år, hvor en av de foresatte samtykker skriftlig i at disse skal være medlemmer.

Medlemskapet bekreftes av medlemmet selv ved fylte 15 år med signatur.

Medlemmer under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett i lokallag.

Støttemedlemskap er for dem som er medlem i andre tro- og livsynsforbund/-samfunn. Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet etter gjeldene vedtekter.

Medlemmer over 15 år har møte-, tale-, og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet.

2.1. Medlemskap forutsetter signatur. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding.

 

 • 3. ORGANISASJON

 

3.1.Forbundet utøver sin virksomhet gjennom følgende organ:

Landsmøtet
Hovedstyret

Lokallag

3.2. Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og fastsetter sted for neste Landsmøte.

Landsmøtet består av:

Hovedstyret

Lokallagsrepresentanter

Medlemmer

Kun medlemmer over 15 år som har betalt kontigent for inneværende år før landsmøtet holdes, har stemmerett på Landsmøtet.

Landsmøtet skal avholdes i forskjellige deler av landet.

Landsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år og kunngjøres til det enkelte medlem minst 3 måneder før Landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret i skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet.
Forslagsrett til Landsmøtet har alle medlemmer av HoF.

Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes senest ut 1 måned før møtet finner sted.

På ordinært Landsmøte behandles:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Årsberetning

Regnskap for perioden

Innkomne forslag

Virksomhetsplan/Aktivitetsprogram

Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallagene.

Budsjett

Valg

 

Valg av:

Hovedstyret:

Leder

Nestleder

5 styremedlemmer

4 varamedlemmer

 

Valgkomite

Leder

2 komitémedlemmer

2 varamedlemmer

Valg av revisor

Statsautorisert revisor.

Valgperioden er fra Landsmøte til Landsmøte.

Eventuelt andre valg som Landsmøtet finner det nødvendig å foreta.

 

3.3. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når hovedstyret bestemmer det, eller når over 50 % av lokallagene ønsker det. Innkalling med sakspapirer til ekstraordinært landsmøte sendes ut til alle medlemmer med oppdatert post- eller e-post adresse, senest en måned før møtet skal finne sted.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

 

3.4. Hovedstyret

 

Hovedstyret konstituerer seg selv med sekretær, økonomiansvarlig og andre nødvendige funksjoner.

Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, skal ha en kjønnsfordeling med minimum 40% av ett kjønn.

Om den av landsmøtet valgte styrelederen trer ut av styret i løpet av valgperioden, rykker den av landsmøtet valgte nestlederen opp som ny styreleder. Om også nestlederen trer ut av styret samtidig med styrelederen, eller mens denne sitter som ny styreleder, skal det gjenværende hovedstyret overlate til lokallagene å bestemme videre håndtering av saken. Lokallagene kan da velge mellom følgende to alternativ:

be om at det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der det velges ny leder og nestleder

eller gi det gjenværende hovedstyret fullmakt til å konstituere seg med leder og nestleder som sitter fram til førstkommende ordinære landsmøte.

Det alternativ som velges av mer enn 50% av de lokallag som har uttalt seg om saken, skal så gjennomføres. Dersom begge alternativene får 50%, skal det sittende hovedstyret avgjøre hvilket av alternativene som skal gjennomføres.

Hovedstyret har ansvaret for driften og er i det daglige HoFs øverste organ i henhold til vedtak gjort av Landsmøtet.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, inkludert varamedlemmene er til stede.

Alle vararepresentanter skal ha tilsendt innkalling, saksliste, protokoll og sakspapirer og kan møte på alle hovedstyremøter med talerett.
Hovedstyret har møte minst 6 ganger pr. år, eller oftere, etter behov.
Hovedtyret har myndighet til å oppnevne og oppløse utvalg etter behov, og bestemme  antall medlemmer, mandat og varighet for disse.
Hovedstyret har ansvaret for innkreving av kontingent og andre lovbestemte tilskudd.

Hovedstyret ansetter administrasjon og øvrige medarbeidere ved hovedkontoret og kan delegere myndighet til administrasjonen eller andre.

 

 • 4. Valgkomitéen.

 

Landsmøtet i Holistisk Forbund, skal velge en valgkomite bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Blant disse velger Landsmøtet også leder av valgkomiteen. Hovedstyret innstiller på ny valgkomite. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens oppgave er å komme med innstilling til landsmøtet på styre med vararepresentanter og revisor i Holistisk Forbund, med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende paragrafer i vedtektene som omhandler dette.

Valgkomiteen skal komme med kun ett forslag til hver av de i vedtektene angitte vervene.

Alle de foreslåtte kandidatene skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt ja til å la seg velge til det verv forespørselen gjelder. Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til geografisk spredning.

Forut for sitt arbeid, skal valgkomiteen innhente minst følgende opplysninger:

 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ønsker å la seg gjenvelge
 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ikke ønsker å la seg gjenvelge
 • om lokallagene har forslag til styrekandidater og varamedlemmer og medlemmer til ny valgkomite.

Ut over dette arbeider valgkomiteen fritt, men det er det sittende hovedstyrets oppgave å forsikre seg om at valgkomiteens arbeid er i gang i forsvarlig tid før et Landsmøte.

Om det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der valg er en påkrevd del av dagsorden, er det den del av organisasjonen som etter vedtektene kan innkalle til møtet og som i det aktuelle tilfellet gjør det, som også legger premisser for valgkomiteens arbeid i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

 

 • 5. LOKALLAG, LOKALE STYRER OG LOKALE ÅRSMØTER.

 

5.1. Et lokallag kan kun organisere medlemmer innenfor en kommunegrense/ bydelsgrense. I større kommuner, som f.eks. Oslo, kan det opprettes flere lokallag. Godkjenning av mer enn ett lokallag innenfor en kommune, må gjøres av hovedstyret. I strøk hvor medlemmene bor spredt, kan hovedstyret godkjenne et lokallag med en annen geografisk inndeling. I fylker der det er minst tre lokallag, kan disse opprette fylkeslag. Et fylkeslag kan kun organisere lokallag innenfor en fylkesgrense. Alle medlemmer i kommuner/ fylker der det ikke finnes lokallag organiseres av HoF sentralt.

 

5.2. Mønstervedtekter for lokallag:

 • Et lokallag kan opprettes lokalt eller i kommunen når 3 medlemmer  ønsker det.
 • Lokallaget skal ha den samme formålsparagraf som Holistisk Forbund.
 • Et lokallagsstyre velges av medlemmene i lokallaget og skal bestå av min. 3 personer.
 • Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.
 • Lokallaget kan ikke vedta en egen fast lokallagskontigent.
 • Ut over dette kan lokallaget utvikle egne vedtekter.
 • Midler fra lokallag som oppløses skal tilfalle HF sentralt.
 • Styret i lokallaget har myndighet til å opprette og oppløse lokalutvalg etter behov.
 • Organisasjonen sentralt har muligheter til å be om endringer eller tillegg i lokallagsvedtektene.
 • Før et lokallag formelt stiftes, skal  forslag til vedtekter sendes hovedstyret i Holistisk Forbund for godkjenning.
 • Et lokallag med et valgt styre melder virksomheten til Brønnøysundregistereret og får eget organisasjonsnummer.
 • Vedtektsendringer som foretas av lokallag skal godkjennes av hovedstyret.
 • Tvistesaker om dette avgjøres av landsmøtet med simpelt flertall.
 • Der ikke annet er angitt i lokallagsvedtektene gjelder Holistisk Forbunds vedtekter.

 

 • 6. AVSTEMMNING – LØSNING AV KONFLIKTER

På alle møter er organisasjonen, i alle ledd, opptatt av å finne enighet. Ved knappe avgjørelser vil vi jobbe for å bruke altternative metoder/modeller til løsning.

 

 • 7. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Formålsparagrafen kan endres med 3/4 flertall.

 

 • 8. OPPLØSNING AV HOLISTISK FORBUND.

HoF kan oppløses av 3/4 flertall på to påfølgende ordinære Landsmøter.

De verdier/midler som eksisterer i HoF sentralt overføres til lignende formål vedtatt av det samme organ som har vedtatt oppløsningen.

 

Disse vedtektene ble sist endret på landsmøtet 12. juni 2016 og har vært gjeldende fra og med den 13. mai 2007.

0 Shares

Nyheter & uttalelser

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

24. september 2018

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Les mer

Kalender

Oppstartsmøte Hedemark Lokallag

28. januar 2019

Velkommen til orienteringsmøte og etablering av Hedmark lokallag, Holistisk Forbund. Åpent for alle som vil vite mer eller er medlem og vil være med i lokallagsgruppen. Holistisk Forbunds leder, Kari Bansal, kommer og hjelper oss i gang. Lett servering, gratis adgang. Påmelding ved å registrere deg som DELTAR her i arrangementet. Velkommen :-) Tonergarden, Tonerroa 171, 2133 Gardvik. Nord-Odal. Her finner du frem: http://tonergarden.no/besoeksinfo1/   https://www.facebook.com/events/209464176648239/

Landsmøte 2019

27. april 2019

Hovedstyret har valgt å fremskynde landsmøtet. Juni er en travel måned for mange, og vi håper at flere kan møte når vi tar landsmøtet i slutten av april i stedet. Kl. 17.00, rett etter landsmøtet, inviterer vi landsmøtedeltakerne og andre interesserte til åpent møte med foredrag av Jan A. Bugge. Han er opptatt av hvordan vi kan bruke både gammel og ny innsikt for å løse morgendagens helseutfordringer. Trengs et nytt syn på «virkeligheten»? Er det slik at vi er en del av en helhet større enn oss selv; at alt henger sammen med alt i et enormt puslespill? Tittel på foredraget er: Gårsdagens paranormale fenomener blir morgendagens vitenskap

Ønsker for min gravferd

10. februar 2019

Seminar i Oslo, søndag 10.februar kl. 11.00 til 15.00 Ønsker for egen gravferd Holistisk forbund har utarbeidet et dokument som kan benyttes for å skrive ned ønsker for egen holistiske gravferd. Vi inviterer medlemmer til seminar om hvordan forbundet skal bidra til at medlemmer kan forme en gravferd for seg selv i tråd med egne ønsker. Aktuelle spørsmål vi ønsker å få belyst i seminaret er:          Hvilket individuelt innhold i gravferden ønsker våre medlemmer? Kan det by på utfordringer dersom de pårørende har et annen livssyn enn det holistiske? Hvordan sikrer vi at vi som HoF-medlemmer får den gravferden vi ønsker, og at våre pårørende er godt nok informert om våre ønsker og respekterer disse? Seminarene er gratis. Vi dekker reiseutgifter, i henhold til vårt reglement, for dem som får høye kostnader ved å reise til Oslo. Påmelding til begge seminaret: holistiskforbund a gmail.com eller tlf: 469 02 401.

Ny virksomhetsplan

9. februar 2019

Holistisk forbund skal utarbeide en virksomhetsplan, eller handlingsplan, for perioden 2019 – 2020.   Vi ønsker å få til mer aktivitet rundt om i landet og å bli mer synlig i samfunnsdebatten. Vil du være med å bidra til å utforme hva forbundet skal prioritere i tiden fremover? Da er du hjertelig velkommen til seminaret om ny virksomhetsplan.   Mer informasjon om program vil bli sent ut i starten av januar.

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/