helhet + toleranse

Vedtekter

Vedtatt på landsmøtet 2007 i Bergen

Forandret på Landsmøte 2016 i Oslo

 

 • 1. FORMÅL

 

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn.

Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion.

Vi erkjenner at menneskers forståelse av verden og virkeligheten er i forandring.

Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden.

Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige.

Holistisk Forbund vil arbeide med:
        * Opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis.
        * Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter
        * Å søke å løse konflikter gjennom  dialog.
        * Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap.
        * Brobygging mellom ulike livssyn og religioner
        * Å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling.
        * Den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og rituale ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livsyn  og verdier.
        * Å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede

 

Holistisk Forbund er partipolitisk uavhengig.

Holistisk Forbund er fri til å søke samarbeid på saker med enkeltpersoner, organisasjoner og grupper nasjonalt og internasjonalt, når det er i overenstemmelse med våre interesser og vedtekter.

 

 • 2. MEDLEMSKAP

Medlemsberettiget er enhver over 15 år som er enig i formålsparagrafen.
Medlemskapsberettiget er også personer under 15 år, hvor en av de foresatte samtykker skriftlig i at disse skal være medlemmer.

Medlemskapet bekreftes av medlemmet selv ved fylte 15 år med signatur.

Medlemmer under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett i lokallag.

Støttemedlemskap er for dem som er medlem i andre tro- og livsynsforbund/-samfunn. Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet etter gjeldene vedtekter.

Medlemmer over 15 år har møte-, tale-, og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet.

2.1. Medlemskap forutsetter signatur. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding.

 

 • 3. ORGANISASJON

 

3.1.Forbundet utøver sin virksomhet gjennom følgende organ:

Landsmøtet
Hovedstyret

Lokallag

3.2. Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og fastsetter sted for neste Landsmøte.

Landsmøtet består av:

Hovedstyret

Lokallagsrepresentanter

Medlemmer

Kun medlemmer over 15 år som har betalt kontigent for inneværende år før landsmøtet holdes, har stemmerett på Landsmøtet.

Landsmøtet skal avholdes i forskjellige deler av landet.

Landsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år og kunngjøres til det enkelte medlem minst 3 måneder før Landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret i skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet.
Forslagsrett til Landsmøtet har alle medlemmer av HoF.

Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes senest ut 1 måned før møtet finner sted.

På ordinært Landsmøte behandles:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Årsberetning

Regnskap for perioden

Innkomne forslag

Virksomhetsplan/Aktivitetsprogram

Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallagene.

Budsjett

Valg

 

Valg av:

Hovedstyret:

Leder

Nestleder

5 styremedlemmer

4 varamedlemmer

 

Valgkomite

Leder

2 komitémedlemmer

2 varamedlemmer

Valg av revisor

Statsautorisert revisor.

Valgperioden er fra Landsmøte til Landsmøte.

Eventuelt andre valg som Landsmøtet finner det nødvendig å foreta.

 

3.3. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når hovedstyret bestemmer det, eller når over 50 % av lokallagene ønsker det. Innkalling med sakspapirer til ekstraordinært landsmøte sendes ut til alle medlemmer med oppdatert post- eller e-post adresse, senest en måned før møtet skal finne sted.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

 

3.4. Hovedstyret

 

Hovedstyret konstituerer seg selv med sekretær, økonomiansvarlig og andre nødvendige funksjoner.

Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, skal ha en kjønnsfordeling med minimum 40% av ett kjønn.

Om den av landsmøtet valgte styrelederen trer ut av styret i løpet av valgperioden, rykker den av landsmøtet valgte nestlederen opp som ny styreleder. Om også nestlederen trer ut av styret samtidig med styrelederen, eller mens denne sitter som ny styreleder, skal det gjenværende hovedstyret overlate til lokallagene å bestemme videre håndtering av saken. Lokallagene kan da velge mellom følgende to alternativ:

be om at det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der det velges ny leder og nestleder

eller gi det gjenværende hovedstyret fullmakt til å konstituere seg med leder og nestleder som sitter fram til førstkommende ordinære landsmøte.

Det alternativ som velges av mer enn 50% av de lokallag som har uttalt seg om saken, skal så gjennomføres. Dersom begge alternativene får 50%, skal det sittende hovedstyret avgjøre hvilket av alternativene som skal gjennomføres.

Hovedstyret har ansvaret for driften og er i det daglige HoFs øverste organ i henhold til vedtak gjort av Landsmøtet.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, inkludert varamedlemmene er til stede.

Alle vararepresentanter skal ha tilsendt innkalling, saksliste, protokoll og sakspapirer og kan møte på alle hovedstyremøter med talerett.
Hovedstyret har møte minst 6 ganger pr. år, eller oftere, etter behov.
Hovedtyret har myndighet til å oppnevne og oppløse utvalg etter behov, og bestemme  antall medlemmer, mandat og varighet for disse.
Hovedstyret har ansvaret for innkreving av kontingent og andre lovbestemte tilskudd.

Hovedstyret ansetter administrasjon og øvrige medarbeidere ved hovedkontoret og kan delegere myndighet til administrasjonen eller andre.

 

 • 4. Valgkomitéen.

 

Landsmøtet i Holistisk Forbund, skal velge en valgkomite bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Blant disse velger Landsmøtet også leder av valgkomiteen. Hovedstyret innstiller på ny valgkomite. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens oppgave er å komme med innstilling til landsmøtet på styre med vararepresentanter og revisor i Holistisk Forbund, med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende paragrafer i vedtektene som omhandler dette.

Valgkomiteen skal komme med kun ett forslag til hver av de i vedtektene angitte vervene.

Alle de foreslåtte kandidatene skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt ja til å la seg velge til det verv forespørselen gjelder. Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til geografisk spredning.

Forut for sitt arbeid, skal valgkomiteen innhente minst følgende opplysninger:

 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ønsker å la seg gjenvelge
 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ikke ønsker å la seg gjenvelge
 • om lokallagene har forslag til styrekandidater og varamedlemmer og medlemmer til ny valgkomite.

Ut over dette arbeider valgkomiteen fritt, men det er det sittende hovedstyrets oppgave å forsikre seg om at valgkomiteens arbeid er i gang i forsvarlig tid før et Landsmøte.

Om det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der valg er en påkrevd del av dagsorden, er det den del av organisasjonen som etter vedtektene kan innkalle til møtet og som i det aktuelle tilfellet gjør det, som også legger premisser for valgkomiteens arbeid i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

 

 • 5. LOKALLAG, LOKALE STYRER OG LOKALE ÅRSMØTER.

 

5.1. Et lokallag kan kun organisere medlemmer innenfor en kommunegrense/ bydelsgrense. I større kommuner, som f.eks. Oslo, kan det opprettes flere lokallag. Godkjenning av mer enn ett lokallag innenfor en kommune, må gjøres av hovedstyret. I strøk hvor medlemmene bor spredt, kan hovedstyret godkjenne et lokallag med en annen geografisk inndeling. I fylker der det er minst tre lokallag, kan disse opprette fylkeslag. Et fylkeslag kan kun organisere lokallag innenfor en fylkesgrense. Alle medlemmer i kommuner/ fylker der det ikke finnes lokallag organiseres av HoF sentralt.

 

5.2. Mønstervedtekter for lokallag:

 • Et lokallag kan opprettes lokalt eller i kommunen når 3 medlemmer  ønsker det.
 • Lokallaget skal ha den samme formålsparagraf som Holistisk Forbund.
 • Et lokallagsstyre velges av medlemmene i lokallaget og skal bestå av min. 3 personer.
 • Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.
 • Lokallaget kan ikke vedta en egen fast lokallagskontigent.
 • Ut over dette kan lokallaget utvikle egne vedtekter.
 • Midler fra lokallag som oppløses skal tilfalle HF sentralt.
 • Styret i lokallaget har myndighet til å opprette og oppløse lokalutvalg etter behov.
 • Organisasjonen sentralt har muligheter til å be om endringer eller tillegg i lokallagsvedtektene.
 • Før et lokallag formelt stiftes, skal  forslag til vedtekter sendes hovedstyret i Holistisk Forbund for godkjenning.
 • Et lokallag med et valgt styre melder virksomheten til Brønnøysundregistereret og får eget organisasjonsnummer.
 • Vedtektsendringer som foretas av lokallag skal godkjennes av hovedstyret.
 • Tvistesaker om dette avgjøres av landsmøtet med simpelt flertall.
 • Der ikke annet er angitt i lokallagsvedtektene gjelder Holistisk Forbunds vedtekter.

 

 • 6. AVSTEMMNING – LØSNING AV KONFLIKTER

På alle møter er organisasjonen, i alle ledd, opptatt av å finne enighet. Ved knappe avgjørelser vil vi jobbe for å bruke altternative metoder/modeller til løsning.

 

 • 7. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Formålsparagrafen kan endres med 3/4 flertall.

 

 • 8. OPPLØSNING AV HOLISTISK FORBUND.

HoF kan oppløses av 3/4 flertall på to påfølgende ordinære Landsmøter.

De verdier/midler som eksisterer i HoF sentralt overføres til lignende formål vedtatt av det samme organ som har vedtatt oppløsningen.

 

Disse vedtektene ble sist endret på landsmøtet 12. juni 2016 og har vært gjeldende fra og med den 13. mai 2007.

Nyheter & uttalelser

seminar om Holistisk Pedagogikk

14. oktober 2017

Vi har gleden av å få en av de store pionerene innenfor Holistisk Pedagogikk til Norge.

Jack Miller  er professor ved Toronto Universitet og har skrevet mer en dussinet bøker holitisk pedagogikk.

Han deler med seg av sine tanker om holistisk pedagogikk.

Forbundet for Holistisk Pedagogikk er blitt startet av Carina Harsund og har som formål å kunne opprette skoler i Norge som er tuftet på Holistisk Pedagogikk.

Hurdal holistiske skoleprosjekt er et foreldrebasert initiativ som prøver å starte Norges første skole som baserer seg på Holistisk Pedagogikk.

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Vielse på Oslo Rådhus

14. januar 2017

Da har vi fått tillatelse til å foreta vielser på 0slo Rådhus.

Holistisk Forbund, Humanforbundet og Human Etisk Forbund har fått denne muligheten.

Munchsalen tilbyr veldig flotte omgivelser.

Hvis du ønsker å reservere vielse hos oss se mer under Ritualer.

Se mer her:

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Kalender

3. mars 2018

Rituallederkurs

27. februar 2018, 17.30 – 26. mai 2018

Oppstart Holistisk Konfirmasjon - Oslo Unity Senter, Møllergate 23, Youngstorget