helhet + toleranse

Vedtekter

0 Shares

Vedtatt på landsmøtet 2007 i Bergen

Forandret på Landsmøte 2016 i Oslo

 

 • 1. FORMÅL

 

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn.

Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion.

Vi erkjenner at menneskers forståelse av verden og virkeligheten er i forandring.

Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden.

Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige.

Holistisk Forbund vil arbeide med:
        * Opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis.
        * Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter
        * Å søke å løse konflikter gjennom  dialog.
        * Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap.
        * Brobygging mellom ulike livssyn og religioner
        * Å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling.
        * Den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og rituale ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livsyn  og verdier.
        * Å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede

 

Holistisk Forbund er partipolitisk uavhengig.

Holistisk Forbund er fri til å søke samarbeid på saker med enkeltpersoner, organisasjoner og grupper nasjonalt og internasjonalt, når det er i overenstemmelse med våre interesser og vedtekter.

 

 • 2. MEDLEMSKAP

Medlemsberettiget er enhver over 15 år som er enig i formålsparagrafen.
Medlemskapsberettiget er også personer under 15 år, hvor en av de foresatte samtykker skriftlig i at disse skal være medlemmer.

Medlemskapet bekreftes av medlemmet selv ved fylte 15 år med signatur.

Medlemmer under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett i lokallag.

Støttemedlemskap er for dem som er medlem i andre tro- og livsynsforbund/-samfunn. Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet etter gjeldene vedtekter.

Medlemmer over 15 år har møte-, tale-, og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet.

2.1. Medlemskap forutsetter signatur. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding.

 

 • 3. ORGANISASJON

 

3.1.Forbundet utøver sin virksomhet gjennom følgende organ:

Landsmøtet
Hovedstyret

Lokallag

3.2. Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og fastsetter sted for neste Landsmøte.

Landsmøtet består av:

Hovedstyret

Lokallagsrepresentanter

Medlemmer

Kun medlemmer over 15 år som har betalt kontigent for inneværende år før landsmøtet holdes, har stemmerett på Landsmøtet.

Landsmøtet skal avholdes i forskjellige deler av landet.

Landsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år og kunngjøres til det enkelte medlem minst 3 måneder før Landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret i skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet.
Forslagsrett til Landsmøtet har alle medlemmer av HoF.

Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes senest ut 1 måned før møtet finner sted.

På ordinært Landsmøte behandles:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Årsberetning

Regnskap for perioden

Innkomne forslag

Virksomhetsplan/Aktivitetsprogram

Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallagene.

Budsjett

Valg

 

Valg av:

Hovedstyret:

Leder

Nestleder

5 styremedlemmer

4 varamedlemmer

 

Valgkomite

Leder

2 komitémedlemmer

2 varamedlemmer

Valg av revisor

Statsautorisert revisor.

Valgperioden er fra Landsmøte til Landsmøte.

Eventuelt andre valg som Landsmøtet finner det nødvendig å foreta.

 

3.3. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når hovedstyret bestemmer det, eller når over 50 % av lokallagene ønsker det. Innkalling med sakspapirer til ekstraordinært landsmøte sendes ut til alle medlemmer med oppdatert post- eller e-post adresse, senest en måned før møtet skal finne sted.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

 

3.4. Hovedstyret

 

Hovedstyret konstituerer seg selv med sekretær, økonomiansvarlig og andre nødvendige funksjoner.

Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, skal ha en kjønnsfordeling med minimum 40% av ett kjønn.

Om den av landsmøtet valgte styrelederen trer ut av styret i løpet av valgperioden, rykker den av landsmøtet valgte nestlederen opp som ny styreleder. Om også nestlederen trer ut av styret samtidig med styrelederen, eller mens denne sitter som ny styreleder, skal det gjenværende hovedstyret overlate til lokallagene å bestemme videre håndtering av saken. Lokallagene kan da velge mellom følgende to alternativ:

be om at det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der det velges ny leder og nestleder

eller gi det gjenværende hovedstyret fullmakt til å konstituere seg med leder og nestleder som sitter fram til førstkommende ordinære landsmøte.

Det alternativ som velges av mer enn 50% av de lokallag som har uttalt seg om saken, skal så gjennomføres. Dersom begge alternativene får 50%, skal det sittende hovedstyret avgjøre hvilket av alternativene som skal gjennomføres.

Hovedstyret har ansvaret for driften og er i det daglige HoFs øverste organ i henhold til vedtak gjort av Landsmøtet.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, inkludert varamedlemmene er til stede.

Alle vararepresentanter skal ha tilsendt innkalling, saksliste, protokoll og sakspapirer og kan møte på alle hovedstyremøter med talerett.
Hovedstyret har møte minst 6 ganger pr. år, eller oftere, etter behov.
Hovedtyret har myndighet til å oppnevne og oppløse utvalg etter behov, og bestemme  antall medlemmer, mandat og varighet for disse.
Hovedstyret har ansvaret for innkreving av kontingent og andre lovbestemte tilskudd.

Hovedstyret ansetter administrasjon og øvrige medarbeidere ved hovedkontoret og kan delegere myndighet til administrasjonen eller andre.

 

 • 4. Valgkomitéen.

 

Landsmøtet i Holistisk Forbund, skal velge en valgkomite bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Blant disse velger Landsmøtet også leder av valgkomiteen. Hovedstyret innstiller på ny valgkomite. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens oppgave er å komme med innstilling til landsmøtet på styre med vararepresentanter og revisor i Holistisk Forbund, med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende paragrafer i vedtektene som omhandler dette.

Valgkomiteen skal komme med kun ett forslag til hver av de i vedtektene angitte vervene.

Alle de foreslåtte kandidatene skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt ja til å la seg velge til det verv forespørselen gjelder. Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til geografisk spredning.

Forut for sitt arbeid, skal valgkomiteen innhente minst følgende opplysninger:

 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ønsker å la seg gjenvelge
 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ikke ønsker å la seg gjenvelge
 • om lokallagene har forslag til styrekandidater og varamedlemmer og medlemmer til ny valgkomite.

Ut over dette arbeider valgkomiteen fritt, men det er det sittende hovedstyrets oppgave å forsikre seg om at valgkomiteens arbeid er i gang i forsvarlig tid før et Landsmøte.

Om det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der valg er en påkrevd del av dagsorden, er det den del av organisasjonen som etter vedtektene kan innkalle til møtet og som i det aktuelle tilfellet gjør det, som også legger premisser for valgkomiteens arbeid i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

 

 • 5. LOKALLAG, LOKALE STYRER OG LOKALE ÅRSMØTER.

 

5.1. Et lokallag kan kun organisere medlemmer innenfor en kommunegrense/ bydelsgrense. I større kommuner, som f.eks. Oslo, kan det opprettes flere lokallag. Godkjenning av mer enn ett lokallag innenfor en kommune, må gjøres av hovedstyret. I strøk hvor medlemmene bor spredt, kan hovedstyret godkjenne et lokallag med en annen geografisk inndeling. I fylker der det er minst tre lokallag, kan disse opprette fylkeslag. Et fylkeslag kan kun organisere lokallag innenfor en fylkesgrense. Alle medlemmer i kommuner/ fylker der det ikke finnes lokallag organiseres av HoF sentralt.

 

5.2. Mønstervedtekter for lokallag:

 • Et lokallag kan opprettes lokalt eller i kommunen når 3 medlemmer  ønsker det.
 • Lokallaget skal ha den samme formålsparagraf som Holistisk Forbund.
 • Et lokallagsstyre velges av medlemmene i lokallaget og skal bestå av min. 3 personer.
 • Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.
 • Lokallaget kan ikke vedta en egen fast lokallagskontigent.
 • Ut over dette kan lokallaget utvikle egne vedtekter.
 • Midler fra lokallag som oppløses skal tilfalle HF sentralt.
 • Styret i lokallaget har myndighet til å opprette og oppløse lokalutvalg etter behov.
 • Organisasjonen sentralt har muligheter til å be om endringer eller tillegg i lokallagsvedtektene.
 • Før et lokallag formelt stiftes, skal  forslag til vedtekter sendes hovedstyret i Holistisk Forbund for godkjenning.
 • Et lokallag med et valgt styre melder virksomheten til Brønnøysundregistereret og får eget organisasjonsnummer.
 • Vedtektsendringer som foretas av lokallag skal godkjennes av hovedstyret.
 • Tvistesaker om dette avgjøres av landsmøtet med simpelt flertall.
 • Der ikke annet er angitt i lokallagsvedtektene gjelder Holistisk Forbunds vedtekter.

 

 • 6. AVSTEMMNING – LØSNING AV KONFLIKTER

På alle møter er organisasjonen, i alle ledd, opptatt av å finne enighet. Ved knappe avgjørelser vil vi jobbe for å bruke altternative metoder/modeller til løsning.

 

 • 7. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Formålsparagrafen kan endres med 3/4 flertall.

 

 • 8. OPPLØSNING AV HOLISTISK FORBUND.

HoF kan oppløses av 3/4 flertall på to påfølgende ordinære Landsmøter.

De verdier/midler som eksisterer i HoF sentralt overføres til lignende formål vedtatt av det samme organ som har vedtatt oppløsningen.

 

Disse vedtektene ble sist endret på landsmøtet 12. juni 2016 og har vært gjeldende fra og med den 13. mai 2007.

0 Shares

Nyheter & uttalelser

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

24. september 2018

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Les mer

alternativ behandling - en mer nyansert debatt trengs

5. september 2018

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/