fbpx

helhet + toleranse

Metafysikk – en hjelp til å leve holistisk

Mer mellom Himmel og Jord

Folk sier at det nok eksisterer en guddommelig, åndelig eller kosmisk energi, uten å vite noe særlig om disse begrepene. Forøvrig er det ikke bare religioner som uttaler seg om slike begreper – metafysikken gir oss gode innspill . Metafysikk er ikke en religion, og skal heller ikke være det. Metafysikken snakker likevel til oss om mange ting, og på mange måter. Personer som ønsker, tenker eller håper å forholde seg til den holistiske helheten, bør gjøre noe med det. Ja, mer enn kun å vente på at guden eller kosmos skal velge et tidspunkt å manifestere seg på for hver enkelt av oss. Da gjør man selv for lite. Venter du på at Gud skal manifestere seg, så må du vel vente i mange jordiske liv – og antakelig like mange liv ”der over”, og kan hende skjer det aldri på den måten som du selv har ment at det skulle skje. Kanskje skjer andre ting i stedet?

Kosmos

Kosmos er allerede manifestert, kosmos er åpent. Du kan dra ut i Verdensrommet så mye du vil, og betrakte alt som er av fysisk karakter. Det finnes andre ting der ute som det er vanskeligere å få øye på – men det samme er tilfelle her nede på Jorden. Så den turen ut i verdensrommet kan du spare deg. Det er mye her i våre jordiske liv som våre fysiske øyne ikke er i stand til å se, men som vi likevel kan finne frem til.

Vær ærlig mot deg selv

Hvor åpen er du mot deg selv? Hva har du opplevd som du ikke har forstått, ikke har vedkjent deg, ikke har grepet tak i, som du har oversett eller mistrodd? Er det opplevelser du ikke har snakket med andre om? Her er vi inne på opplevelser av ikke-fysisk karakter. Det kan være noe som bevirker en uforståelig frysefølelse på ryggen eller andre steder på kroppen, eller intuisjon : at du plutselig vet hvordan noe bør gjøres. Noen kan se for seg et bilde av en avdød, eller føle en åndelig tilstedeværelse. Alt dette er verken tull, innbilning, flaks eller uhell, men reelt og virkelig.

Oppvåkning

Det skjer for tiden en Oppvåkning blant oss mennesker. Den er ikke noe vi mennesker har bestemt, og den har pågått over flere tiår. De fleste underlige hendelser kan forklares metafysisk. Oppvåkningen kan skje på mange ulike måter for forskjellige mennesker. De som ”rammes” kan være i svært forskjellige alder. Også barn og ungdom kan komme ut for Oppvåkningen. Fra man får sin første bevisste opplevelse av ikke-fysisk karakter eller blir nysgjerrig på om Hjelpere og Engler eksisterer og om man har en eksistens etter dette jordiske livet, er det meningen at man skal bli ledet av og være nysgjerrig på disse impulsene.

Hele livet er en skole

Vi har selv valgt å komme hit til Jorden, fordi vi visste da vi var ”der over” at vi hadde mer å lære. Så fra Oppvåkningen kommer, det vil si fra metafysikken banker på din dør, er hele livet en skole med bare korte friminutter. Da kan det gå slag i slag med hendelse på hendelse, og mange nye og interessante ting kan dukke opp. Men du bør selv gå inne for å lære mer – altså vise interesse for metafysikken. Det nytter ikke å sitte på gjerdet og vente på at ting skal skje av seg selv, eller at en guddom skal komme forbi på veien og si hei til deg. Du bør først bli observant på hendelser av ikke-fysisk karakter. Det vil hjelpe deg i din selvutvikling å få forståelsen av at det faktisk eksisterer en levende, høyest oppgående og intelligent Åndeverden ”der over”.

Kan bevises

Etter min forstand kan det vises – og dermed bevises – at vi har ikke-fysiske åndelige individer ved vår side. Dette kan metafysikken fortelle oss adskillig mer om, via gruppen Synske personer. Denne gruppen består av klarsynte, klarfølte, klarhørte, medier, transemedier, automatskrivere, sjamaner og rådgivere i metafysikk. Synske personer kan fortelle, forklare og gi deg svar på dine spørsmål. Jeg tror det er umulig for uinnvidde til fulle å forstå hva metafysikken innebærer og betyr for oss mennesker. Etter at jeg selv ble litt innvidd i dette fantastiske faget, har jeg vært med som utstiller på flere Alternativmesser. Jeg har hjulpet mange av mine klienter til å påvise deres Hjelpere, og det har blitt et springbrett inn i metafysikken for dem.

Få hjelp fra Hjelperne

Du kan få konkret og bevisst kontakt med dine Hjelpere! Det er mange personer i gruppen Synske som holder kurs rundt omkring i landet. Vær med på et par kurs, så kan du begynne å samarbeide med Hjelperne. Da kan de begynne å gi deg forskjellige tegn og signaler om sin tilstedeværelse. Og du kan få JA og NEI -svar fra dem. Dessuten kan Hjelperne gi deg slike tegn som enkelte personer forventer eller håper på at Gud selv skal gi dem.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Landsmøte 2021

23. februar 2021

Vi anonserer at årets Landsmøte

er 24. april kl 11-16.

 

Vel møtt på Zoom!

Info legges ut på egen side

https://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2021

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Master i Lederskap, etikk og samtalepraksis -nye fag

11. desember 2019

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Enkeltemner Teologisk Fakultet våren 2020 – frist 15. desember

Søknadsfrist for å ta enkeltemner på TF våren 2020 er 15. desember! Emnene på  masterstudiet "LES" = Ledelse, etikk og samtalepraksis, er samlingsbasert og fleksible å ta for tilreisende og i kombinasjon med jobb. Dette har STL arbeidet i mange år for å få på plass. 

Tilbudet må imidlertid benyttes om vi skal få beholde det. Derfor oppmuntrer vi STLs medlemmer, religiøse ledere, lokale dialoggrupper og tros- og livsssynsengasjerte til å melde seg på emner som passer for dem. Det er fullt mulig å ta enkeltemner, og ikke ta hele masterprogrammet.

 

Emnene våren 2020: https://www.tf.uio.no/studier/evu/vaaren-2020.html

·         Buddhistisk omsorgspraksis (på engelsk)

·         Islamsk omsorgsarbeid

·         Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

 

Der er også mulig å ta enkeltemner i Teologiske islamstudier: https://www.tf.uio.no/studier/teologiske-islamstudier/

 

Ekstreme holdninger

1. oktober 2019

Terroren har igjen rammet Oslo. Det er trist. Pga våkne og handlingskraftige personer i moskeen endte det denne gang uten voldsutøvelse.
Regjeringen Solberg gikk tidlig ut med handlingsprogram mot ekstremisme. Dette har ledd til en sterk bevissthet i det norske samfunnet om at ekstreme holdninger kan lede til aggresjon og eventuelt vold.
Samarbeidsrådet for tros og livssyn har mange avdelinger rundt ikring i Norge. Her har man hatt diverse dialogmøter for å skape en forståelse over religionsgrensene. Som medlem av STL nasjonalt vet jeg at disse samtalene nytter. Det skjer en økende forståelse for andres tro, andres måter å se på livet, og andres forhold til ritualer og seremonier. Vi er på god vei.
Allikevel så finnes det en motstand «mot de andre». Denne motstanden kommer synlig til uttrykk i sosiale medier og på gater og torg. På tross av en alt større forståelse for «det sekulære samfunnet» og for «livssynssamfunnet» så finnes det motsetninger. Disse motsetningene stammer gjerne fra et problem med å akseptere «de andre», eller kanskje andres måte å være på. Mao så dreier seg dette om en frykt for det fremmede. Hvordan denne frykten kan forvandle seg til ekstreme holdninger er vanskelige å si. Ingen har nok svaret på dette.
Motpolen er i hvert fall det å akseptere. Å akseptere forskjellene, å akseptere ulike menneskers trosutøvelse, å akseptere at andre troende kan velge å gjøre ting på en annen måte. Det er selve aksepten som disse individene har problemer med. Det å akseptere krever jo en liten innsats, man må prøve å se ting på en annen eller en ny måte. Hvis et individ er helt skrapet, dvs ikke har noen som helst form for overskudd så får de ikke heller til å akseptere.
Vi trenger ikke å forstå ekstreme holdninger og ekstreme mennesker. Kun konstatere at de finnes, og at et menneske har nådd frem til disse holdningene. Samtidig kan vi komme til å innse at hvis dette mennesket hadde hatt litt mer overskudd så hadde han eller hun kanskje kostet på seg det å akseptere forskjellene. Han eller hun hadde kanskje innsett at det er urimelig å fordømme en hel gruppe eller en hel tro ut fra de forstillingene man har.
Ekstreme holdninger finnes i det norske samfunn. For noen mennesker dreier seg dette om meninger og standpunkter de har kommet frem til selv. Holdninger de har valgt å ha. For andre så kan det hende at de har oppstått gjennom en gruppe eller gjennom et forum hvor lignende holdninger er tilstede. Gruppepåvirkning er en betydelsesfull faktor for å forandre et individs verdensbilde. Men uansett det er et individ som har bestemt seg for disse holdningene og det synes sjelden utenpå.
Religionsdialog er medisinen for å motvirke ekstreme holdninger. Norge er utrolig dyktig på å ha inkluderende holdninger, gode samtaler, og markeringer for alle typer av trosretninger. Vi gjør med andre ord det vi trenger for å skape en god dialog. Kanskje at vi kunne ha vært bedre på noen områder.
Det er viktig å huske på det psykologiske aspekt når holdningene blir så sterke at de skader andre enten verbalt eller fysisk. Det er som oftest en person som ikke har det bra som reagerer med aggresjon og ekstreme uttrykk. Men jeg mener ikke at man skal forstå utøveren, men derimot prøve å ha en forståelse for at dette er et menneske som kanskje har behov for hjelp.
Det ser ikke ut som om problemet med ekstreme holdninger kommer til å minske i vårt land eller ellers i verden. Holistisk Forbund ønsker dialog med ulike aktører for å skape en større forståelse og kanskje minske trykket som noen mennesker opplever. Vi stiller oss også bak Dialogplakaten til Samarbeidsrådet for tros og livssyn.

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Kalender