fbpx

helhet + toleranse

Milleniumsmålene Holistisk Pedagogikk

10 grunnleggende prinsipp for holistisk pedagogikk er utviklet av The Global Alliance for Transforming Education (GATE). Deres visjon for utdanning kalles for Education 2000: A Holistic Perspective, de kan oppsummeres slik:

 

1. Å utdanne for menneskelig utvikling.

Barnets utvikling som individ er selve hensikten med utdanning. For barnet bør lærdom involvere utviklingen av en dyp og rik forbindelse med seg selv, med familien, med lokalmiljøets innbyggere, med det globale samfunnet, med planeten vi bor på, og med kosmos. Vi må nære sunne individer for å bygge et sunt samfunn. Det er derfor viktig at skolen gir barna god selvinnsikt og at den bygger opp under emosjonell helse og fremmer demokratiske verdier. Utdanningen vil fremholde kjerneverdier som harmoni, fred, samarbeid, samfunnsbygging, ærlighet, rettferdighet, likeverd, medfølelse, forståelse, og kjærlighet.

2. Å ære elevene som individer.

Hvert barn er unikt, verdifullt og særegent kreativt. Å anerkjenne eleven som sådan innebærer å åpne opp for individuelle forskjeller og oppmuntre til ulikhet, samt å fostre toleranse og respekt hos hver enkelt. Individets unikhet innbefatter både det emosjonelle, intellektuelle, fysiske og åndelige aspektet ved mennesket. På hvert av disse områdene har elevene sine egne behov og muligheter, og på hvert område har de en ubegrenset kapasitet til å lære. Vi ønsker å utvikle en skole der elevene lærer av hverandres ulikheter, verdsetter sine personlige sterke sider, og der elevene opplever at de har unike evner til å hjelpe sine medelever. Vi vil gi elevene mest mulig personlige oppgaver der hver enkelt har mulighet for å følge sin indre stemme, og gi tilbakemelding i form av personlige kommentarer.

3. Opplevelsens sentrale rolle.

Utdanning skal først og fremst skje gjennom erfaring. Opplæringsmateriale og bøker tilbyr et hjelpemiddel, men er ikke et substitutt for vitale menneskelige relasjoner. Elevene skal vokse og lære gjennom undersøkende tilnærminger der de får oppleve å dukke ned i den naturlige og sanne verden. Elevene skal få en forståelse av hvordan samfunnet fungerer gjennom faktisk kontakt med det økonomiske og sosiale livet i lokalmiljøet. Gjennom utdanningen skal eleven også komme i kontakt med sitt indre, ved bruk av kunstneriske uttrykk, ærlige samtaler og stille refleksjon.

4. Helhet i utdanningen.

Holistisk utdanning leder til helhet i den pedagogiske prosessen. Helhet innebærer at hver akademiske disiplin bare forsøker å gi enda et perspektiv på det rike, komplekse og integrerte fenomen som er livet. Holistisk utdanning verdsetter og benytter seg av alternative virkelighetsoppfatninger. I tillegg til at de intellektuelle og verbale aspektene i menneskelig utvikling trenger veiledning og næring, trenger også de fysiske, moralske, estetiske, kreative, – og uten å være sekterisk – åndelige aspektene, næring og veiledning. Holisme er grunnet i antagelsen om at universet er en integrert (udelelig) helhet i hvilket alt er forbundet.

5. Lærerens nye rolle.

Den holistiske læreren går inn i rollen som følge av en indre motivasjon og lengsel etter å undervise, nesten som et kall. Rollen krever at han eller hun både bruker artistisk følsomhet og vitenskapelig velfundert praksis. Det er avgjørende at læreren kultiverer personlig, indre vekst, og gir rom for sin egen kreativitet. Viktigere enn at elevene lærer mindfullness, er det at læreren utøver mindfulness, slik at han eller hun kan møte elevene fra et rolig sted, med størst mulig oppmerksomhet. Den holistiske læreren ser opplæring som en naturlig prosess og tilrettelegger for undervisningen på en organisk og naturlig utfoldende måte. Læreren trenger å bli gitt nok autonomi til å utforme et læringsmiljø som møter hver elevs behov. Læreren står ansvarlig overfor de unge menneskene som søker en meningsfull forståelse av denne verden som de en dag skal overta.

6. Frihet til å velge.

Det bør tilrettelegges for meningsfulle valgmuligheter gjennom hele læreprosessen. I et miljø preget av frihet vil læren bli genuin. Frihet til å spørre, frihet til å uttrykke seg og frihet til personlig utvikling er essensielt. Elevene bør ha en vesentlig stemme i det å bestemme pensum og måten det blir undervist på, i overensstemmelse med deres evne til å ha et slikt ansvar.

7. Utdanning for et deltakende demokrati.

Å bygge et ekte demokratisk samfunn innebærer så mye mer enn å tillate mennesker til å stemme på sine ledere – det innebærer å skille sannhet fra propaganda, og å styrke individer til å ta en aktiv rolle i saker som berører deres lokalsamfunn. For å høre stemmene fra desperate rop, og for å sette genuint humanitære behov på dagsorden, trengs en dyptgående forankring i medmenneskelige tema og en villighet til å sette seg inn i og føle på andres situasjon. Utdanningen må lære elevene å gjenkjenne de behov som binder folk sammen til lokalsamfunn, til nasjoner og til et globalt fellesskap. Denne erkjennelsen fordrer en utøvet rettferdighetssans. Selve opplæringsmiljøet må innbefatte verdier som empati, felles menneskelige behov, rettferdighet, og oppfordringen til å tenke originalt og kritisk.

8. Å utdanne for globalt medborgerskap.

Hver og en av oss, uavhengig hvorvidt vi er klar over det eller ikke, er en verdensborger. Menneskelig opplevelse er mye bredere enn en enkelt kulturs verdier og tenkemåte. I den fremvoksende globale kulturen får vi kontakt med flere ulike tankesett enn noensinne. Utdanning kan nære og applaudere de storslåtte variasjonene i vår eksistens som mennesker, og åpne opp for det fremdeles ubrukte potensialet i alle skapninger. Skolen kan fremheve de rike gavene som blir gitt menneskeheten fra alle etnisiteter og kulturer, blant annet gjennom å huske, ære og feire kulturarv, tradisjoner, og seremonier fra alle menneskegrupper, og fremvise et verdensbilde uten etniske og kulturelle barrierer. Global utdanning er basert på en økologisk tilnærming som vektlegger den gjensidige avhengigheten mellom natur, menneskelig liv, og kultur. Global utdanning muliggjør bevisstheten om individets rolle i den globale økologien, noe som inkluderer den menneskelige familie og alle andre systemer på jorden og i universet. Et mål for global utdanning er å åpne våre sinn. Global utdanning minner oss om at all utdanning og menneskelig aktivitet trenger å være basert på de samme prinsipper som styrer det økologiske system.

9. Å utdanne for forståelsen av økologi.

Utdanning trenger å stamme fra en dyp respekt for livet i alle dets former. Vi trenger å gjenreise en fruktbar relasjon mellom mennesket og den naturlige verden. Dette ligger i kjernen av holistisk pedagogikk. Våre barn trenger en sunn og god planet som de kan leve, lære og vokse på. De trenger rent vann, luft og solskinn, en fruktbar jord og alle andre levende organismer som jordens økosystem inneholder. En syk planet kan ikke oppfostre sunne barn. Forståelse av jorden inkluderer en bevissthet om forbindelser mellom system, sammenhengen mellom en personlig og planetens velvære, og også en innsikt i menneskets rolle, og ansvar og påvirkningskraft i naturen.

10. Åndelighet og utdanning.

Åndelig opplevelse og utvikling blir manifestert som en dyp forbindelse tilmed seg selv, og andre og naturen, en opplevelse av mening og hensikt i det daglige liv og en opplevelse av helhet og de forbindelseslinjer som finnes. Den viktigste, og mest verdifulle delen hos et menneske er dets indre subjektive liv – selvet eller sjelen. Fraværet av den åndelige dimensjon kan være en vesentlig faktor i selvdestruktiv atferd. En av utdanningens funksjoner er å hjelpe individer å bli mer bevisst på forbindelsen mellom alt liv. Det jeg gjør mot andre gjør jeg mot meg selv.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunns-økonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

HELSA FØRST! Pressemelding og link til Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Du kan lese det i sin helhet her.

 

Les mer

Kalender