fbpx

helhet + toleranse

Tillit til den frie tanke

 

Trykket i Aftenposten 2. januar 2011

 

Søkende

Antallet mennesker med et søkende og åndelig livssyn, uavhengig av religion, øker i Norge. Den største organisasjonen for denne gruppen er Holistisk Forbund.

 

Fyller tomrommet

Jeg var i mange år uten tilknytning til noe tros- eller livssynssamfunn. Holistisk Forbund ble svar på spørsmålet om hvor jeg skulle høre til. Forbundet er med på å fylle tomrommet mellom Human-Etisk Forbund (HEF) og de religiøse organisasjonene. Jeg synes Human-Etisk Forbund er altfor skeptisk til det som naturvitenskapen ikke kan gi en forklaring på. I de religiøse samfunnene blir det ofte forventet at medlemmene retter seg etter hva som står i hellige skrifter, og etter fortolkere av disse tekstene. Dette passer dårlig med mitt ønske om å tenke selv.

 

Individuell tro

Denne kronikken gir både en objektiv og subjektiv beskrivelse av det holistiske livssynet. Den presenterer holdninger felles for alle holister – holdninger uttrykt i forbundets verdigrunnlag og formålsparagraf. Men det finnes mange temaer som ikke defineres av forbundet, som medlemmene kan ha varierende synspunkter på.

 

Holistisk Forbund skiller mellom religiøsitet og åndelighet

Religioner er trossystemer definert av dogmer og læresetninger, mens vårt åndelige livssyn inneholder få slike. Forbundet har ikke noe offisielt syn på hva åndelighet er, fordi det hverken er ønskelig eller mulig å komme frem til en definisjon mange kan enes om. Jeg skal derfor reflektere over min egen oppfatning. Ånd er blant annet synonymt med pust; jevnfør åndedrett og uttrykk som den siste utånding. Det synes å være noe som får oss til å puste, og dermed til å være et levende vesen. Dette «noe» forlater kroppen når vi dør. Jeg kaller denne usynlige livsenergien for sjelen, og tror at sjelen tar bolig i en ny menneskekropp etter en tid. Jeg tror altså på reinkarnasjon.

 

Universell kraft

Jeg tror også at det finnes en altomfattende kraft eller bevissthet i universet. Den virker på oss og gjennom oss. Mange kunstnere og healere har opp gjennom tidene sagt at deres kunstverk og behandlingsresultater ikke kun er deres fortjeneste. De har vært redskaper for noe større enn dem selv. Enkelte mennesker som mirakuløst har overlevd trafikkulykker har fortalt at de ble hjulpet på en uforklarlig måte. Dette kalles englevakt.

 

Nærdøden-opplevelser og en plutselig opplevelse av å være ett med alt rundt seg er andre eksempler på kontakt med den universelle kraften.

 

 

To virkeligheter

Holistisk forbund mener at det finnes en åndelig virkelighet som det er mulig for den menneskelige bevissthet både å erfare og også utvide sin forståelse av. Vi tror altså at denne usynlige virkeligheten eksisterer parallelt med den materielle.

 

Forbundet mener at egenopplevd, åndelig innsikt ikke behøver å stå i motsetning til forskning og rasjonell tankegang. Tvert imot – de kan utfylle hverandre. Derfor vil forbundet at for eksempel alternativmedisin skal integreres med skolemedisinen.

 

Forestillingen om en usynlig og altomfattende kraft er vanlig blant mennesker med en udogmatisk åndelig livsholdning. Noen vil sikkert mene at denne troen, og likedan troen på reinkarnasjon, er eksempler på religiøsitet. Det er jeg enig i. Hvorfor er da Holistisk Forbund registrert som et livssynssamfunn, og ikke et trossamfunn? Fordi forbundet ikke sier noe om slike forestillinger i sin formålsparagraf eller i sitt verdigrunnlag. Men jeg, som medlem, står fritt til å ha slike tanker. «Min» universelle kraft kan vel minne om den kristne Gud, men begrepet Gud er ladet med langt større dogmatisk innhold.

 

Helhet og ansvar

Holisme har som rot det greske ordet olos, som betyr hel. Holismen bygger på forståelsen av at alt i universet henger sammen. Mennesker har forbindelse seg imellom, til andre levende skapninger og til den fysiske, uorganiske verden. En holist mener at vi mennesker både har et individuelt og felles ansvar for helheten, og denne helheten er jo først og fremst vår egen planet.

 

Mange kilder til innsikt

Jeg føler behov for å ha en åpen, undersøkende holdning overfor ulike kilder for å finne svar på eksistensielle spørsmål. Så har jeg da også funnet innsikter og visdomsord i mange religioner og visdomstradisjoner. Men jeg holder det for usannsynlig at en religion eller en hellig bok beskriver den fulle og absolutte sannhet i livssynsspørsmål. Derimot tror jeg at kjernen i alle religioner er den samme.

 

Kjernen i mitt eget livssyn står rimelig klart for meg, men jeg har enkelte uavklarte spørsmål. Det er jeg komfortabel med.

 

Romslighet

Det holistiske livssynet kjennetegnes av romslighet. Selv om forbundet uttaler seg tydelig om enkelte temaer, er intensjonen først og fremst å stimulere til fordomsfri tenkning rundt åndelighet og helhetsforståelse. Medlemmene er likeverdige, og de oppfordres til å tenke selv og til å dele tanker og erfaringer.

 

Brobygging og dialog

Holistisk Forbund er den største organisasjonen som arbeider for en åpen, udogmatisk åndelighet i Norge. Jeg tror at den vil bli en viktig og verdifull bidragsyter til samfunnsdebatten i årene fremover. Vi anser det som selvfølgelig at konflikter skal løses gjennom dialog og fredelige virkemidler. Trolig er det tilliten til enkeltmenneskets frie tanke og toleransen overfor annerledestenkende som er forbundets viktigste bidrag i dagens flerkulturelle og flerreligiøse Norge.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunns-økonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

HELSA FØRST! Pressemelding og link til Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Du kan lese det i sin helhet her.

 

Les mer

Kalender