fbpx

helhet + toleranse

Hva er holisme?

Holisme kommer av det greske ordet Holos, som betyr hel. Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.». Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. I stedet er det systemet som helhet som er av avgjørende betydning for hvordan de enkelte delene oppfører seg.

Holisme ble først fremmet av Parmenides på 500-tallet f.Kr I nyere tid har begrepet «et holistisk menneskesyn» oppstått i forbindelse med sunnhet. Men holisme opptrer i mange sammenhenger.

Nedenfor kan du lese om den historiske bakgrunnen og om betydningen innenfor noen viktige fag.

Historie

Begrepet holisme ble introdusert av den sørafrikanske statsmannen Jan Smuts i hans bok, Holism and Evolusjon, 1926. Smuts definert holisme som «Tendensen i naturen for å danne helheter som er større enn summen av delene gjennom kreativ utvikling.»

Ideen har gamle røtter. Eksempler på holisme kan bli funnet i hele menneskehetens historie, og i de mest forskjellige sosiokulturelle sammenhenger, noe som også har blitt bekreftet av mange studier. Den franske protestantiske misjonæren, Maurice Leenhardt innførte begrepet cosmomorphism for å indikere en tilstand av perfekt symbiose med omgivelsene.

Holisme innenfor økologi

Økologi er den ledende og viktigste tilnærmingen til holisme. Den prøver å inkludere biologiske, kjemiske, fysiske og økonomiske prosesser i et gitt område. Kompleksiteten øker med området, man er nødt til å forandre måten man ser på et område og finne nye måter å se ting på.

John Muir fra Skottland skrev, «Når vi prøver å plukke ut noe fra sin sammenheng finner vi at det er forbundet med alt annet i universet».

Holisme innenfor økonomi

Holisme fokuserer på å finne balanserte svar som adresserer tilsynelatende motstridende mål som effektivitet og motstandsdyktighet, samarbeid og konkurranse, og mangfold og sammenheng. Sett fra dette perspektivet, ville holisme ikke nærme seg global økonomi fra et kapitalisme-eller-sosialismeperspektiv, men snarere fra et kapitalisme-og-sosialismeperspektiv.

Holisme innenfor medisin

Holistisk medisin vurderer hele personen – kropp, sinn, ånd og følelser – i jakten på optimal helse og velvære. I følge den holistiske medisinfilosofien kan man oppnå optimal helse – det primære målet med holistisk medisinpraksis – ved å få riktig balanse i livet.
Utøvere av holistisk medisin mener at hele personen består av gjensidig avhengige deler, og hvis den ene delen ikke fungerer som den skal, vil alle de andre delene bli påvirket. På denne måten, hvis mennesker har ubalanser (fysisk, emosjonell eller åndelig) i livet, kan det påvirke deres generelle helse negativt.

Holisme innenfor sosiologi

Émile Durkheim utviklet et konsept for holisme som han satte som motpol til oppfatningen av at et samfunn ikke var noe mer enn en enkel samling av individer. I nyere tid har Louis Dumont  satt «holisme» opp mot «individualism» som to ulike former for samfunn. Ifølge ham lever moderne mennesker i et individualistisk samfunn, mens det gamle greske samfunnet kan bli kvalifisert som «holistisk», fordi den enkelte fant en identitet i hele samfunnet. Uten en rolle i samfunnet var hans eller hennes liv uten mening.

Martin Luther King Jr. hadde et helhetlig syn på sosial rettferdighet. I Brev fra Birmingham Jail uttalte han følgende: «Urettferdighet hvor som helst er en trussel mot rettferdighet overalt».

Holisme i vitenskapen

Holisme i vitenskap, eller holistisk vitenskap, er en tilnærming til forskning som vektlegger studiet av komplekse systemer. Systemer blir studert som sammenhengende helheter der komponentene best forstås i sammenheng og i forhold til hverandre og for helheten.
Denne praksisen står i kontrast til en rent analytisk tradisjon (noen ganger kalt reduksjonisme) som tar sikte på å få forståelse av systemer ved å dele dem opp i mindre komponenter og få forståelse av systemet gjennom å forstå de enkelte elementenes egenskaper.

Dikotomien om holisme-reduksjonisme er ofte tydelig i motstridende tolkninger av eksperimentelle funn.

Holisme vinner terreng i stadig fler vitenskapelige disipliner siden denne måten å se på virkeligheten ofte gir mening.

Les mer her.

Nyheter & uttalelser

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

7. mai 2021

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Arrangører ForUM og EAT

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til en første dialog om

hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og

ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon

til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre.

Les mer

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Kalender

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?

24. august 2021, 19:00 – 24. august 2021

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Litteraturhuset tirsdag 24. august fra kl. 19.00-21.30 - begrenset antall plasser Arrangementet blir streamet til vår Hjemmeside og på vår Facebookside.