fbpx

helhet + toleranse

Hva er holisme?

Holisme kommer av det greske ordet Holos, som betyr hel. Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.». Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. I stedet er det systemet som helhet som er av avgjørende betydning for hvordan de enkelte delene oppfører seg.

Holisme ble først fremmet av Parmenides på 500-tallet f.Kr I nyere tid har begrepet «et holistisk menneskesyn» oppstått i forbindelse med sunnhet. Men holisme opptrer i mange sammenhenger.

Nedenfor kan du lese om den historiske bakgrunnen og om betydningen innenfor noen viktige fag.

Historie

Begrepet holisme ble introdusert av den sørafrikanske statsmannen Jan Smuts i hans bok, Holism and Evolusjon, 1926. Smuts definert holisme som «Tendensen i naturen for å danne helheter som er større enn summen av delene gjennom kreativ utvikling.»

Ideen har gamle røtter. Eksempler på holisme kan bli funnet i hele menneskehetens historie, og i de mest forskjellige sosiokulturelle sammenhenger, noe som også har blitt bekreftet av mange studier. Den franske protestantiske misjonæren, Maurice Leenhardt innførte begrepet cosmomorphism for å indikere en tilstand av perfekt symbiose med omgivelsene.

Holisme innenfor økologi

Økologi er den ledende og viktigste tilnærmingen til holisme. Den prøver å inkludere biologiske, kjemiske, fysiske og økonomiske prosesser i et gitt område. Kompleksiteten øker med området, man er nødt til å forandre måten man ser på et område og finne nye måter å se ting på.

John Muir fra Skottland skrev, «Når vi prøver å plukke ut noe fra sin sammenheng finner vi at det er forbundet med alt annet i universet».

Holisme innenfor økonomi

Holisme fokuserer på å finne balanserte svar som adresserer tilsynelatende motstridende mål som effektivitet og motstandsdyktighet, samarbeid og konkurranse, og mangfold og sammenheng. Sett fra dette perspektivet, ville holisme ikke nærme seg global økonomi fra et kapitalisme-eller-sosialismeperspektiv, men snarere fra et kapitalisme-og-sosialismeperspektiv.

Holisme innenfor medisin

Holistisk medisin vurderer hele personen – kropp, sinn, ånd og følelser – i jakten på optimal helse og velvære. I følge den holistiske medisinfilosofien kan man oppnå optimal helse – det primære målet med holistisk medisinpraksis – ved å få riktig balanse i livet.
Utøvere av holistisk medisin mener at hele personen består av gjensidig avhengige deler, og hvis den ene delen ikke fungerer som den skal, vil alle de andre delene bli påvirket. På denne måten, hvis mennesker har ubalanser (fysisk, emosjonell eller åndelig) i livet, kan det påvirke deres generelle helse negativt.

Holisme innenfor sosiologi

Émile Durkheim utviklet et konsept for holisme som han satte som motpol til oppfatningen av at et samfunn ikke var noe mer enn en enkel samling av individer. I nyere tid har Louis Dumont  satt «holisme» opp mot «individualism» som to ulike former for samfunn. Ifølge ham lever moderne mennesker i et individualistisk samfunn, mens det gamle greske samfunnet kan bli kvalifisert som «holistisk», fordi den enkelte fant en identitet i hele samfunnet. Uten en rolle i samfunnet var hans eller hennes liv uten mening.

Martin Luther King Jr. hadde et helhetlig syn på sosial rettferdighet. I Brev fra Birmingham Jail uttalte han følgende: «Urettferdighet hvor som helst er en trussel mot rettferdighet overalt».

Holisme i vitenskapen

Holisme i vitenskap, eller holistisk vitenskap, er en tilnærming til forskning som vektlegger studiet av komplekse systemer. Systemer blir studert som sammenhengende helheter der komponentene best forstås i sammenheng og i forhold til hverandre og for helheten.
Denne praksisen står i kontrast til en rent analytisk tradisjon (noen ganger kalt reduksjonisme) som tar sikte på å få forståelse av systemer ved å dele dem opp i mindre komponenter og få forståelse av systemet gjennom å forstå de enkelte elementenes egenskaper.

Dikotomien om holisme-reduksjonisme er ofte tydelig i motstridende tolkninger av eksperimentelle funn.

Holisme vinner terreng i stadig fler vitenskapelige disipliner siden denne måten å se på virkeligheten ofte gir mening.

Les mer her.

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender