helhet + toleranse

Interreligiøs klimavandring 10. november

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn – var velkommen til å gå sammen.

RUTE:

Grønland kirke
ICC-moskeen

Buddhistsamfunnet

Holistisk Forbund
St. Olav katolske domkirke
Stortinget

 

Man kan samles for klima og miljøet på tvers av tros- og livssynsgrenser!

Vi startet dagen 11.30 på Grønland kirke hvor vi ble servert suppe. Det var en hyggelig stemning og mennesker fra ulike trossamfunn snakket litt om hvor viktig det er å stå sammen.

Randi Strand, som studerer samfunnsøkonomi, hadde laget plakater som vi bar mellom hverandre på kosteskaft. Klimapilgrim hadde også sitt eget store banner som forskjellige ledere fra ulike samfunn bytte om med å bære.

På tross av at det denne dagen var lovet regn i store masser så holdt vi humøret oppe og banet oss vei på Grønlands gater opp til moskeen. Iman Farukh fortalte en del om sitt og moskeens klimaengasjement.

Deretter gikk vi til Youngstorget hvor Oslo Buddhistsenter holdt en liten appell. Det var Mutadevi Bente Kjønstad som formidlet gode ord om mindfullness og buddhisme. Buddhistene gikk for øvrig under banneret «oppmerksomhet er revolusjonerende».

Vi var også innom Oslo katolske bispedømme.

Vi var 3 stykker fra Holistisk Forbund; Solveig Nærum, Josefine van der Peet og Patrik Swanstrøm. Josefine hadde laget et fint banner med følgende innhold:

Patrik Swanstrøm holdt en klimaappell ved Møllergate 37.

***

Holistisk Forbund er et bærekraftig livssyn.

Vi tar et aktivt standpunkt til økologisk mat og økologisk landbruk. Vi mener at en økologisk måte å behandle jorden på er den beste. Både for plantenes sin del og for menneskets del.

Holistisk Forbund har et helhetsperspektiv. Med det mener vi at vi ikke kun ivaretar menneskets interesser. Vi mener at de er viktig å se på hvordan dyr, planter og mennesker fungerer sammen. Hva er det egentlig som skaper en bærekraftig tilværelse for alle?

I tillegg støtter vi opp om dyrevelferd. Hvordan dyrene har det er viktig for oss. Det er kun gjennom å se på dem som en vesentlig del av skapelsen at vi kan gi dem de forutsetningene de trenger for å leve fullverdige liv.

Tiden er inne for «det grønne skiftet». For oss innebærer dette å se ting i sammenheng, og se på hvordan mennesker innvirker på planter, på naturen og på dyr. Samtidig som vi er nødt til å se påvirkningen den andre veien; hvordan påvirker planter, dyr og naturen mennesket?

Det er store og viktige spørsmål som mange prøver å finne svar på.

Når vi støtter hverandre i disse viktige spørsmålene så tar vi et stort og viktig skritt imot det «grønne skiftet».

***

 

Vel fremme ved Stortinget var det flere som holdt appell. Kulturelle innslag ved gruppen Vaaje og en jentegruppe fra Jessheim danseskole med et moderne stykke dans. Den sterkeste oppfordringen stod nok Oslos nye biskop Kari Veiteberg for. Hun mener at tiden nå er inne, vi kan ikke vente lenger, politikere trenger å ta budskapet fra livssynsorganisasjoner og miljøorganisasjoner på alvor. Det er ikke lenger noen tid å miste.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Master i Lederskap, etikk og samtalepraksis -nye fag

11. desember 2019

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Enkeltemner Teologisk Fakultet våren 2020 – frist 15. desember

Søknadsfrist for å ta enkeltemner på TF våren 2020 er 15. desember! Emnene på  masterstudiet "LES" = Ledelse, etikk og samtalepraksis, er samlingsbasert og fleksible å ta for tilreisende og i kombinasjon med jobb. Dette har STL arbeidet i mange år for å få på plass. 

Tilbudet må imidlertid benyttes om vi skal få beholde det. Derfor oppmuntrer vi STLs medlemmer, religiøse ledere, lokale dialoggrupper og tros- og livsssynsengasjerte til å melde seg på emner som passer for dem. Det er fullt mulig å ta enkeltemner, og ikke ta hele masterprogrammet.

 

Emnene våren 2020: https://www.tf.uio.no/studier/evu/vaaren-2020.html

·         Buddhistisk omsorgspraksis (på engelsk)

·         Islamsk omsorgsarbeid

·         Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

 

Der er også mulig å ta enkeltemner i Teologiske islamstudier: https://www.tf.uio.no/studier/teologiske-islamstudier/

 

Ekstreme holdninger

1. oktober 2019

Terroren har igjen rammet Oslo. Det er trist. Pga våkne og handlingskraftige personer i moskeen endte det denne gang uten voldsutøvelse.
Regjeringen Solberg gikk tidlig ut med handlingsprogram mot ekstremisme. Dette har ledd til en sterk bevissthet i det norske samfunnet om at ekstreme holdninger kan lede til aggresjon og eventuelt vold.
Samarbeidsrådet for tros og livssyn har mange avdelinger rundt ikring i Norge. Her har man hatt diverse dialogmøter for å skape en forståelse over religionsgrensene. Som medlem av STL nasjonalt vet jeg at disse samtalene nytter. Det skjer en økende forståelse for andres tro, andres måter å se på livet, og andres forhold til ritualer og seremonier. Vi er på god vei.
Allikevel så finnes det en motstand «mot de andre». Denne motstanden kommer synlig til uttrykk i sosiale medier og på gater og torg. På tross av en alt større forståelse for «det sekulære samfunnet» og for «livssynssamfunnet» så finnes det motsetninger. Disse motsetningene stammer gjerne fra et problem med å akseptere «de andre», eller kanskje andres måte å være på. Mao så dreier seg dette om en frykt for det fremmede. Hvordan denne frykten kan forvandle seg til ekstreme holdninger er vanskelige å si. Ingen har nok svaret på dette.
Motpolen er i hvert fall det å akseptere. Å akseptere forskjellene, å akseptere ulike menneskers trosutøvelse, å akseptere at andre troende kan velge å gjøre ting på en annen måte. Det er selve aksepten som disse individene har problemer med. Det å akseptere krever jo en liten innsats, man må prøve å se ting på en annen eller en ny måte. Hvis et individ er helt skrapet, dvs ikke har noen som helst form for overskudd så får de ikke heller til å akseptere.
Vi trenger ikke å forstå ekstreme holdninger og ekstreme mennesker. Kun konstatere at de finnes, og at et menneske har nådd frem til disse holdningene. Samtidig kan vi komme til å innse at hvis dette mennesket hadde hatt litt mer overskudd så hadde han eller hun kanskje kostet på seg det å akseptere forskjellene. Han eller hun hadde kanskje innsett at det er urimelig å fordømme en hel gruppe eller en hel tro ut fra de forstillingene man har.
Ekstreme holdninger finnes i det norske samfunn. For noen mennesker dreier seg dette om meninger og standpunkter de har kommet frem til selv. Holdninger de har valgt å ha. For andre så kan det hende at de har oppstått gjennom en gruppe eller gjennom et forum hvor lignende holdninger er tilstede. Gruppepåvirkning er en betydelsesfull faktor for å forandre et individs verdensbilde. Men uansett det er et individ som har bestemt seg for disse holdningene og det synes sjelden utenpå.
Religionsdialog er medisinen for å motvirke ekstreme holdninger. Norge er utrolig dyktig på å ha inkluderende holdninger, gode samtaler, og markeringer for alle typer av trosretninger. Vi gjør med andre ord det vi trenger for å skape en god dialog. Kanskje at vi kunne ha vært bedre på noen områder.
Det er viktig å huske på det psykologiske aspekt når holdningene blir så sterke at de skader andre enten verbalt eller fysisk. Det er som oftest en person som ikke har det bra som reagerer med aggresjon og ekstreme uttrykk. Men jeg mener ikke at man skal forstå utøveren, men derimot prøve å ha en forståelse for at dette er et menneske som kanskje har behov for hjelp.
Det ser ikke ut som om problemet med ekstreme holdninger kommer til å minske i vårt land eller ellers i verden. Holistisk Forbund ønsker dialog med ulike aktører for å skape en større forståelse og kanskje minske trykket som noen mennesker opplever. Vi stiller oss også bak Dialogplakaten til Samarbeidsrådet for tros og livssyn.

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Kalender