fbpx

helhet + toleranse

Smittevernveileder

Smittevernveileder

Dokumentet er basert på en bransjestandard for religiøse handlinger og seremonier utarbeidet av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Godkjent av AU dato: 18.05.2020

Versjon 1        

sist oppdatert: 18.05.2020

Innhold

1.      Sammendrag. 3

2.      Innledning og målsetting. 3

3.      Ansvar og avgjørelsesmyndighet 4

4.      Smitteforebyggende tiltak. 4

A. Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern. 4

B. Generelt renhold. 6

C. Ansatte. 6

5. Sjekkliste for smittevern i Holistisk Forbunds virksomhet 7

1.    Sammendrag

Smittevernveilederen er utarbeidet for bruk i Holistisk Forbund og er basert på en bransjestandard utarbeidet av Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn.

Veilederen er vurdert og godkjent av Arbeidsutvalget i Holistisk Forbund den 18.05.2020 og gyldig fra samme dato. Veilederen vil bli oppdatert ved behov og nye versjoner erstatter denne førsteutgaven. Veilederen ligger på holistisk-forbund.no og /https://www.facebook.com/holistiskforbund/ og skal være tydelig merket med «sist oppdatert dd.mm.åååå»

Gjenåpning av virksomhet i forbundet kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

 • Ansvarlig arrangør holder oversikt over hvem som er tilstede
 • Maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)
 • 1 person pr. 2 m2, dvs 1 m mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
 • Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas
 • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.

Smittevernet ved gjennomføring av ritualer og aktiviteter i Holistisk Forbund bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

2.    Innledning og målsetting

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2., i dagligtale kalt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann.

Ritualer ved livets store overganger som vielse, navnedag, konfirmasjon og gravferd er Holistisk Forbunds kjernevirksomhet og har en sentral rolle i mange menneskers liv. Det er derfor av stor betydning at Holistisk Forbunds kan gjennomføres ritualer når dette er smittevernfaglig forsvarlig.

Formålet med veilederen er å gi tilpassede råd for å forhindre smitte av covid-19 som kan oppstå i forbindelse med ritualer og aktiviteter. Denne veilederen skal bidra til dette.

3.    Ansvar og avgjørelsesmyndighet

Holistisk Forbund er ansvarlig for aktiviteter i regi av forbundet og at smitteverns hensyn blir godt ivaretatt når forbundet gjennomfører ritualer.

For å sikre en forsvarlig gjennomføring av dette vil det sannsynligvis være behov for å justere lokale planer for seremonier.

Holistisk Forbund er ansvarlig for å etablere internkontroll rutiner som sikrer at innemiljøet i lokaler fremmer helse, miljø og sikkerhet og forebygger sykdom. Det innbefatter også renhold ut fra denne veilederen.

Holistisk Forbund har et samlet ansvar for at arbeidsmiljøet for at ansatte er fullt ut forsvarlig, jf. aml. § 4-1. 

Smittevernsforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar i og deltar i handlinger samarbeider godt. Dette inkluderer også arbeid med renhold jf. aml §2-3. Alle ansatte og frivillige som deltar, er forpliktet til å følge rådene i denne veilederen.

Den som leder den aktiviteten/ritualet er ansvarlig for at det blir gitt nødvendige instruksjoner til deltakere/pårørende før, under og etter handlingen/ritualet.

4.    Smitteforebyggende tiltak

A.   Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene som er listet opp her gjennomføres, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

Informasjonsmateriell og plakater, samt annen viktig informasjon, om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider: https://helsenorge.no/koronavirus

a)   Syke personer skal ikke delta på Holistisk Forbunds arrangementer

 • På Holistisk Forbunds hjemmeside og i kontakt med pårørende, deltakere mv informeres det tydelig om at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta på arrangementer. (Det bør samtidig informeres om Holistisk Forbunds nettilbud og kontaktinformasjon for samtaler mv for de som er forhindret i å delta i religiøse handlinger/seremonier.)
 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis de er syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Ansatte og frivillige har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte.  
 • b)    God hygiene
 • Sørg for god informasjon ved inngangspartiet for deltagere og tilsatte med råd for å unngå smitte.
 • Det må tilrettelegges for god håndhygiene, enten håndvask eller håndsprit for ansatte og deltakere.
 • Håndsprit skal alltid være tilgjengelig ved inngangen. Alt utstyr som berøres av ansatte og/eller deltakere skal rengjøres før og etter bruk.
 • c)    God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 50 personer til stede i lokaler.
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimumsantallet. Det vil derfor være nødvendig med et lavere deltakerantall i mindre lokaler for å sikre tilstrekkelig avstand.
 • Det må tas hensyn til eventuelle kommunale bestemmelser pga. smitte situasjonen i den enkelte kommune.
 • Deltakere oppfordres så vidt mulig å komme til trossamfunnets lokaler til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.
 • Forventningen om en person pr 2 m2, dvs 1 m mellom hver person, skal ivaretas både gjennom informasjon, organisering og fysiske rammer. Dette gjelder både i selve forsamlingslokalet, ved inngang/utgang og eventuell samling i friluft.
 • Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand.
 • Bruk om mulig flere inn/utganger og gi god informasjon for å unngå trengsel.
 • Det bør vurderes fysiske tiltak for å bidra til tilstrekkelig avstand, f.eks. ommøblering av lokalet, avstenging av annenhver benke/stolrad, markering på gulvet mv.
 • Unngå felles servering av mat og drikke.
 • Artikulasjon ved solosang kan gi økt smittefare, det anbefales derfor noe ekstra avstand i slike tilfeller.
 • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgang, kistebæring, musikkframføring mv.
 • d)    Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.
 • Bruk eventuelt programark eller fremvisning på skjerm/projektor.
 • Unngå bruk av løse sitteputer.
 • Husk desinfisering av annet utstyr som kan brukes av flere personer

B. Generelt renhold

Aktiviteter forutsetter rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent i lokalet ved oppslag og gjelder alle rom som benyttes.

 • Det anbefales god, generell rengjøring av lokalene. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres bør rengjøres hyppig. Antibac e.l. kan brukes på ellers rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater. Synlig skitne overflater må derfor rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler i tillegg.
 • Utstyr som er brukt rengjøres før neste bruk. Dette gjelder også musikkinstrumenter, talerstol, mikrofoner og høyttaleranlegg. Vær bevisst på at ulike materialer og overflater tåler ulike rengjørings behandling slik at ikke eventuelle kulturminner ødelegges. 
 • Merking med tape e.l. må ikke ødelegge underlaget.
 • Bruk av blåseinstrumenter må ha egne rutiner for bruk og renhold.
 • Dersom toaletter skal være tilgjengelige, må det også her være rutiner for renhold.

 C. Ansatte

Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen. Holistisk Forbund ved styreleder sammen med sekretariatet har et særlig ansvar for at dette skjer. Opplæringen skal dokumenteres.

Det er viktig med god dialog mellom valgte råd og de ansvarlige ansatte for å sikre god gjennomføring av religiøs aktivitet.

Ritualleder må samhandle med arrangører og andre for å sikre gode smitteverns tiltak ved gjennomføring av det enkelte ritual.

Denne veilederen kommer i tillegg til vedtatte HMS-rutiner i den enkelte virksomhet.

Nyheter & uttalelser

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Master i Lederskap, etikk og samtalepraksis -nye fag

11. desember 2019

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Enkeltemner Teologisk Fakultet våren 2020 – frist 15. desember

Søknadsfrist for å ta enkeltemner på TF våren 2020 er 15. desember! Emnene på  masterstudiet "LES" = Ledelse, etikk og samtalepraksis, er samlingsbasert og fleksible å ta for tilreisende og i kombinasjon med jobb. Dette har STL arbeidet i mange år for å få på plass. 

Tilbudet må imidlertid benyttes om vi skal få beholde det. Derfor oppmuntrer vi STLs medlemmer, religiøse ledere, lokale dialoggrupper og tros- og livsssynsengasjerte til å melde seg på emner som passer for dem. Det er fullt mulig å ta enkeltemner, og ikke ta hele masterprogrammet.

 

Emnene våren 2020: https://www.tf.uio.no/studier/evu/vaaren-2020.html

·         Buddhistisk omsorgspraksis (på engelsk)

·         Islamsk omsorgsarbeid

·         Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

 

Der er også mulig å ta enkeltemner i Teologiske islamstudier: https://www.tf.uio.no/studier/teologiske-islamstudier/

 

Ekstreme holdninger

1. oktober 2019

Terroren har igjen rammet Oslo. Det er trist. Pga våkne og handlingskraftige personer i moskeen endte det denne gang uten voldsutøvelse.
Regjeringen Solberg gikk tidlig ut med handlingsprogram mot ekstremisme. Dette har ledd til en sterk bevissthet i det norske samfunnet om at ekstreme holdninger kan lede til aggresjon og eventuelt vold.
Samarbeidsrådet for tros og livssyn har mange avdelinger rundt ikring i Norge. Her har man hatt diverse dialogmøter for å skape en forståelse over religionsgrensene. Som medlem av STL nasjonalt vet jeg at disse samtalene nytter. Det skjer en økende forståelse for andres tro, andres måter å se på livet, og andres forhold til ritualer og seremonier. Vi er på god vei.
Allikevel så finnes det en motstand «mot de andre». Denne motstanden kommer synlig til uttrykk i sosiale medier og på gater og torg. På tross av en alt større forståelse for «det sekulære samfunnet» og for «livssynssamfunnet» så finnes det motsetninger. Disse motsetningene stammer gjerne fra et problem med å akseptere «de andre», eller kanskje andres måte å være på. Mao så dreier seg dette om en frykt for det fremmede. Hvordan denne frykten kan forvandle seg til ekstreme holdninger er vanskelige å si. Ingen har nok svaret på dette.
Motpolen er i hvert fall det å akseptere. Å akseptere forskjellene, å akseptere ulike menneskers trosutøvelse, å akseptere at andre troende kan velge å gjøre ting på en annen måte. Det er selve aksepten som disse individene har problemer med. Det å akseptere krever jo en liten innsats, man må prøve å se ting på en annen eller en ny måte. Hvis et individ er helt skrapet, dvs ikke har noen som helst form for overskudd så får de ikke heller til å akseptere.
Vi trenger ikke å forstå ekstreme holdninger og ekstreme mennesker. Kun konstatere at de finnes, og at et menneske har nådd frem til disse holdningene. Samtidig kan vi komme til å innse at hvis dette mennesket hadde hatt litt mer overskudd så hadde han eller hun kanskje kostet på seg det å akseptere forskjellene. Han eller hun hadde kanskje innsett at det er urimelig å fordømme en hel gruppe eller en hel tro ut fra de forstillingene man har.
Ekstreme holdninger finnes i det norske samfunn. For noen mennesker dreier seg dette om meninger og standpunkter de har kommet frem til selv. Holdninger de har valgt å ha. For andre så kan det hende at de har oppstått gjennom en gruppe eller gjennom et forum hvor lignende holdninger er tilstede. Gruppepåvirkning er en betydelsesfull faktor for å forandre et individs verdensbilde. Men uansett det er et individ som har bestemt seg for disse holdningene og det synes sjelden utenpå.
Religionsdialog er medisinen for å motvirke ekstreme holdninger. Norge er utrolig dyktig på å ha inkluderende holdninger, gode samtaler, og markeringer for alle typer av trosretninger. Vi gjør med andre ord det vi trenger for å skape en god dialog. Kanskje at vi kunne ha vært bedre på noen områder.
Det er viktig å huske på det psykologiske aspekt når holdningene blir så sterke at de skader andre enten verbalt eller fysisk. Det er som oftest en person som ikke har det bra som reagerer med aggresjon og ekstreme uttrykk. Men jeg mener ikke at man skal forstå utøveren, men derimot prøve å ha en forståelse for at dette er et menneske som kanskje har behov for hjelp.
Det ser ikke ut som om problemet med ekstreme holdninger kommer til å minske i vårt land eller ellers i verden. Holistisk Forbund ønsker dialog med ulike aktører for å skape en større forståelse og kanskje minske trykket som noen mennesker opplever. Vi stiller oss også bak Dialogplakaten til Samarbeidsrådet for tros og livssyn.

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Kalender