fbpx

helhet + toleranse

Uenighetens Fellesskap

Hva er Uenighetens fellesskap?

Nettstedet religioner.no har gitt 32 tros- og livssynssamfunn og fire paraplyorganisasjoner  muligheten til å svare på diverse spørsmål om alt fra kunst, sex og ekteskap til samfunnsyn, hellige bøker og gudsoppfatning. Svarene er gitt i form av korte videoer. Alt er samlet under betegnelsen Uenighetens fellesskap.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no som initiativtagere. Målet er å inkludere hele tros- og livssyns-Norge.

Uenighetens fellesskap

Holistisk Forbunds side

http://eldo.no/uenighet/trooglivssyn/samfunn/vestlig-esoterikk-nyandelighet/holistisk-forbund

Holistisk Forbund har svart på vanskelige spørsmål som beskriver oss som livssyn.

Svarene til mer enn 30 tros og livssynssamfunn er blitt filmet og lagt ut på hjemmesiden.

Besvarelse fra Holistisk Forbund fra Uenighetens fellesskap

1.

Har kosmos en begynnelse og en slutt? Hvordan og ev. hvorfor?

–          Hvorfor finnes noe i stedet for ingenting?

–          Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?

Nei Kosmos har ingen begynnelse eller slutt. Grunnen til dette er at vi ikke vet helt hvordan Big Bang artet seg. Fysikere har ikke noen bestemt mening om dette. Noen nyåndelige har teorier om dette men Holistisk Forbund har ikke tatt standpunkt.

 • Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?

Ja. Enheten i universet har et formål. Formålet er å utvikle livet. Evolusjonen er en del av livet. Vi utvikler oss og kosmos utvikler seg.

3.

Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden?

–          Hvordan er forholdet i så fall mellom det overnaturlige og den naturlige verden?

–          Hvilke egenskaper kjennetegner i så fall det overnaturlige?

–          Står en høyere makt eller den høyere virkelighet bak skapelsen, opprinnelsen eller opprettholdelsen av kosmos?

Vi tror ikke på en personlig Gud. Vi erkjenner at det finnes en kraft i universet. Denne kraften er med på å skape en helhet. Dette er basis i den holistiske tankegangen. Alt henger sammen men vi gjør ikke rede for akkurat hvordan detter henger sammen.

 • Hvordan er forholdet i så fall mellom det overnaturlige og den naturlige verden?

Dette har vi ikke en formening om. Åndelighet finnes og er en del av vår virkelighet. Vi har ikke en formening om hvordan denne åndeligheten virker i det materielle univers.

 • Hvilke egenskaper kjennetegner i så fall det overnaturlige?

Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion. Åndelighet er noe annet enn religion, men vi setter ingen merkelapper på hvordan det åndelige opptrer.

 • Står en høyere makt eller den høyere virkelighet bak skapelsen, opprinnelsen

Dette har vi ikke en formening om.

4.

Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

–          Kan man selv stå i kontakt med og i et forhold til Gud(ene) eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere, teknikker eller renselse?

–          Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?

 • Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

Åndelig kontakt er en personlig ting. Vi forestiller oss at et menneske kan oppnå åndelig kontakt gjennom for eksempel meditasjon eller ritualer.

 • Kan man selv stå i kontakt med og i et forhold til Gud(ene) eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere, teknikker eller renselse?

Vi mener at det ikke trenges en spesiell øvelse eller en formidler for å oppnå kontakt med det åndelige.

 • Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?

Dette er et personlig anliggende. Hver og en får avgjøre hvorvidt de er kontakt med en åndelig energi eller ikke.

5.

Hvordan ble mennesket til?

–          Eventuelt også: Hvorfor ble mennesket til?

Det har vi ingen formening om.

6

Hvordan ser dere på kvinner og menns forhold til hverandre og deres roller i samfunnet?

Holistisk Forbund står for frihet og toleranse. Det er ingenting som tilsier at kvinner og menn skulle ha en forskjellig roll i samfunnet, og de bør derfor ha lik verdi.

Vi fremmer mangfold, toleranse og kjærlighet og dette bør også være grunnlaget for relasjonen imellom mann og kvinne.

7.

1.      Har mennesket en sjel eller en ånd?

–          Hvordan er å så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?

Dette forholdet er uavklart for Holistisk Forbund

 • Hvordan er å så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?

Dette har vi ingen formening om. Det vi tenker oss er at alle deler i vår kropp er forbundet og har en «kontakt» med hverandre. Alle deler utgjør helheten.

8.

Er mennesker i utgangspunktet gode, onde, begge eller ingen av delene?

Mennesket er i utgangspunktet ikke ondt. Handlinger som mennesket utfører kan få negative konsekvenser, men dette har egentlig ingen betydning for å klassifisere dette mennesket.

9.

Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?

Et menneske kan utvikle en toleranse og en forståelse for hva det innebærer å være menneske. Denne forståelsen kan lede frem til en god etikk hvor man ser seg selv i samsvar med dyr, planter, andre individer, Jorden og hele universet.

10.

Har mennesket en særstilling i naturen, som kanskje gir det en særlig råderett, ansvar eller forpliktelse overfor naturen og andre arter?

Nei, mennesket har ingen særstilling i naturen.

Holisme og helhetstenking innebærer en erkjennelse av vårt ansvar for den jorden vi selv er en del av.

Holistisk Forbund støtter et etisk dyrehold, det økologiske landbruket og en bruk av mer miljøvennlig energi.

11.

Hva skiller mennesket fra andre dyr?

–           Har naturen og dyr samme opphav som menneskeheten?

Vi mener at alle deler av skapelsen har lik verdi.

Ja. Mennesker og dyr er forskjellige vesener. Allikevel tenker vi oss at begge deler stammer fra den samme skapelsen, det er derfor ikke riktig å si at de har ulik opprinnelse.

12.

Når og hvordan blir man innviet i deres livssynsfellesskap?

–          På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for deres livssynssamfunns lære, prinsipper og leveregler?

–          I hvilken alder innlemmes man offisielt i tros-/livssynssamfunnet deres?

Du blir medlem i Holistisk Forbund gjennom å aktivt melde deg inn hos oss. Dvs hvert enkelt medlem tar et bevisst valg.

Noen av våre medlemmer velger å arrangere navnedag for sine barn. Barna blir da også medlemmer i Holistisk Forbund. Barn blir dog ikke introdusert for vår lære. Konfirmasjon er måten som barn og unge kan lære seg mer om de holistiske prinsippene. Noen av våre konfirmanter velger å bli medlemmer andre ikke.

13.

Hvem regnes som deres livssynssamfunns øverste leder?

–          Hvilke andre leder-/ansvarsstillinger har dere? Og hvem kan inneha disse posisjonene?

–          Hvem, om noen, er utelukket fra ulike verv og posisjoner i deres livssynsorganisasjon?

Vi velger leder på vårt Landsmøte hvert år. Allikevel så er det hovedstyre som er forbundets øverste leder.

Vi har lokallag som alle velger en lederfunksjon for lokallaget. I tillegg så har vi ritualledere. Våre ritualleder er autonome men er allikevel sett på som tillitsvalgte i forbundet og følger opp vår plattform.

Ingen er utelukket fra å oppnå et verv i forbundet så lenge du er medlem. Vi har etiske retningslinjer i forhold til våre verv. Hvis man ikke oppfyller de etiske retningslinjene kan man selvfølgelig bli fratatt sitt verv.

14.

Finnes det eksperter som kan bistå med sjelesorg, trøst og betryggelse?

Ja, vi har i løpet av de siste to år opprettet et sjelesorgtilbud. Våre sjelesørgere kan bistå med trøst og betryggelse.

15.

Finnes det læresetninger/prinsipper eller ev. praksis som er så sentrale for dere at man ikke kan fravike dem uten å utdefinere seg fra fellesskapet deres?

–          Ev. Hva er minimumskravet for å være del av deres tros- /livssynssamfunn?

Vi har en plattform som styrer vårt virke. Vår plattform er dog ikke læresetninger eller prinsipper uten kun veiledende i forhold til det vi driver med. Holistisk Forbunds verdigrunnlag bygger på både formålsparagraf og plattform.

 • Hva er minimumskravet for å være del av deres tros- /livssynssamfunn?

At man ikke er medlem i andre livssynsorganisasjoner. Minimumskravet for medlemskap er at man er enig i formålsparagraf og plattform.

16.

Hvilke ritualer markerer overgangen mellom ulike livsfaser i deres tros- livssynssamfunn?

Vi har Navnedag, Konfirmasjon, Vielse og Gravferd. Dvs de samme 4 store ritualer som også for eksempel kirken har.

17.

Hvilke høytider er viktigst for dere, og hvorfor?

I april 21. er det Earth Day – Jordens Dag. Den internasjonelle fredsdagen 21. september setter vi høyt. Og FN-dagen 24. oktober er også viktig for oss. Organisasjonen Humanitys Team har på denne dag opprettet «Global Oneness Day» – enhetsdagen.

18.

Hva betyr ekteskapet for dere?

–       Kan man skille seg og ev. gifte seg på ny?

–       Er det noen som ikke kan gifte seg innenfor deres livssyn?

Ekteskapet er en bekreftelse på kjærligheten mellom to partnere. Vi synes det er naturlig å feire og å bekrefte denne forbindelsen.

 • Kan man skille seg og ev. gifte seg på ny?

Ja, man kan skille seg og siden gifte seg på ny.

Vi har også tanker om å utvikle et seperasjonsrituale slik at to partnere kan gå fra hverandre på en mest mulig skånsom måte.

 • Er det noen som ikke kan gifte seg innenfor deres livssyn?

Nei, men du må være over 18 år og myndig for å gifte deg. Vi vier også mennesker fra ulike livssyn og du trenger ikke å være medlem hos oss for å bli viet.

19.

Hvordan forholder deres livssyn seg til sex?

–          Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon?

–          Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?

–          Hva mener dere om likekjønnet sex?

Hvordan forholder deres livssyn seg til sex?

Vi anser at sex er en naturlig og vakker handling mellom to bevisste individer.

 • Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon?

Dette har vi ingen formening om.

 • Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?

Vi anser at individer over 18 år har rett og mulighet til å ta de valgene de ønsker i sitt liv.

 • Hva mener dere om likekjønnet sex?

Vi ser på sex mellom to partner med like kjønn som like naturlig som mellom to partnere med ulike kjønn. Individets rett kommer i fokus og menneskerettighetene er en viktig rettesnor for oss.

20.

Finnes det noen innenfor ditt livssyn som ikke har lov til, eller helst bør avstå fra å gifte seg?

Nei.

21.

Hvordan ser dere på andre livssyn?

–          Sannhet: Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre livssyn kan ha rett, eller er deres vei den eneste rette?

–          Sosialt: Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet livssyn?

Vi har et positivt syn på andre livssyn og deltar aktivt i samarbeidsrådet for tros og livssyn. Vi ønsker også å stå for brobygging mellom ulike livssyn og religioner.

 • Sannhet: Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre livssyn kan ha rett, eller er deres vei den eneste rette?

Sannhet er et relativt begrep. Det vil si at den som utaler sannheten eier den. For noen er sannheten holistisk, for andre er den buddhistisk, animistisk eller for eksempel kristen. Mao sannheten om verden og om tro er personlig.

 • Sosialt: Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet livssyn?

Det er uproblematisk å ha venner som tilhører et annet livssyn. Vi «eier» ikke sannheten. Dialog er vesentlig for at vi mennesker skal forstå mer av virkeligheten.

22

Hva er kunnskap og hva slags kilder til kunnskap finnes det?

–          Er åpenbaring/skrift viktige kilder?

–          Oversanselige erfaringer?

–          Empiri – basert på erfaringer av verden

–          Fornuften – kunnskap fra fornuften (apriori, ved fornuften alene)

 • Hva er kunnskap og hva slags kilder til kunnskap finnes det?

Kunnskap er forståelsesammeheng. En setning består av mange ord men det er først når man setter de sammen at de skaper mening. Kunnskap er noe som gir mening. Det finnes uendelige kilder til kunnskap og mening.

 • Er åpenbaring/skrift viktige kilder?

Dette synes vi det er vanskelig å ha en formening om.

 • Oversanselige erfaringer?

Vi forestiller oss at oversanselige erfaringer kan være nyttige for mennesket til å kunne tolke sin virkelighet.

 • Empiri – basert på erfaringer av verden

Ja vi synes at empiri er viktig og nødvendig for å forstå verden.

 • Fornuften – kunnskap fra fornuften (apriori, ved fornuften alene)

Rasjonell tenking benytter vi oss alle av. Og selvfølgelig mener vi at slik tenking er en kilde til kunnskap.

23.

Finnes det tekster som kan betegnes som hellige for dere, og i så fall, hvordan forholder dere dere til dem som kilder til kunnskap så vel som normer?

Nei vi har ingen tekster som vi betegner som hellige.

Holistisk Forbund mener at åndelig og vitenskapelig innsikt beriker hverandre og sammen gir en stadig voksende forståelse av oss selv og vår forbindelse med det univers vi er en del av. Vi mener at vitenskapen kommer frem til mange innsikter som ligner de åndelige. Og at mange åndelige innsikter har et vitenskapelig(logisk) preg. Sammen danner de en helhet som gir store muligheter for utvikling og bevisstgjøring på alle nivåer.

24.

Hvordan forholder deres livssyn seg til vitenskap

–       Hvilke muligheter og begrensninger har vitenskap med hensyn til å levere svar på spørsmål som opptar deres medlemmer?

–       Hva gjør dere dersom de autoritative tekstene er i strid med en vitenskapelig teori?

–       Finnes det eksempler på vitenskapelige teorier som har stått i strid med ditt livssyns lære, eller kanskje ennå gjøre det?

Se forrige besvarelse.

 • Hvilke muligheter og begrensninger har vitenskap med hensyn til å levere svar på spørsmål som opptar deres medlemmer?

Vitenskapen har alle muligheter til å levere svar som tilsvarer forventningene som våre medlemmer har. Kvantefysikken er et eksempel på dette. Men også innen mange andre forskningsfelt så kommer det rapporter som støtter opp om den holistiske synsvinkelen. Også forskning innenfor økologi og ubehandlet mat støtter opp om standpunkter som vi har.

 • Hva gjør dere dersom de autoritative tekstene er i strid med en vitenskapelig teori?

Vi har ingen autoritative tekster, og har derfor ikke noe å komme i strid med.

 • Finnes det eksempler på vitenskapelige teorier som har stått i strid med ditt livssyns lære, eller kanskje ennå gjøre det?

Nei, vi har ikke opplevd noen slike teorier, og kommer trolig heller ikke til å gjøre det. Vi opplever at vitenskapen mer og mer kommer frem til innsikter som nærmer seg det holistiske ståsted.

Nyheter & uttalelser

Landsmøte 2021

23. februar 2021

Vi anonserer at årets Landsmøte

er 24. april kl 11-16.

 

Vel møtt på Zoom!

Info legges ut på egen side

https://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2021

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Master i Lederskap, etikk og samtalepraksis -nye fag

11. desember 2019

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Enkeltemner Teologisk Fakultet våren 2020 – frist 15. desember

Søknadsfrist for å ta enkeltemner på TF våren 2020 er 15. desember! Emnene på  masterstudiet "LES" = Ledelse, etikk og samtalepraksis, er samlingsbasert og fleksible å ta for tilreisende og i kombinasjon med jobb. Dette har STL arbeidet i mange år for å få på plass. 

Tilbudet må imidlertid benyttes om vi skal få beholde det. Derfor oppmuntrer vi STLs medlemmer, religiøse ledere, lokale dialoggrupper og tros- og livsssynsengasjerte til å melde seg på emner som passer for dem. Det er fullt mulig å ta enkeltemner, og ikke ta hele masterprogrammet.

 

Emnene våren 2020: https://www.tf.uio.no/studier/evu/vaaren-2020.html

·         Buddhistisk omsorgspraksis (på engelsk)

·         Islamsk omsorgsarbeid

·         Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

 

Der er også mulig å ta enkeltemner i Teologiske islamstudier: https://www.tf.uio.no/studier/teologiske-islamstudier/

 

Ekstreme holdninger

1. oktober 2019

Terroren har igjen rammet Oslo. Det er trist. Pga våkne og handlingskraftige personer i moskeen endte det denne gang uten voldsutøvelse.
Regjeringen Solberg gikk tidlig ut med handlingsprogram mot ekstremisme. Dette har ledd til en sterk bevissthet i det norske samfunnet om at ekstreme holdninger kan lede til aggresjon og eventuelt vold.
Samarbeidsrådet for tros og livssyn har mange avdelinger rundt ikring i Norge. Her har man hatt diverse dialogmøter for å skape en forståelse over religionsgrensene. Som medlem av STL nasjonalt vet jeg at disse samtalene nytter. Det skjer en økende forståelse for andres tro, andres måter å se på livet, og andres forhold til ritualer og seremonier. Vi er på god vei.
Allikevel så finnes det en motstand «mot de andre». Denne motstanden kommer synlig til uttrykk i sosiale medier og på gater og torg. På tross av en alt større forståelse for «det sekulære samfunnet» og for «livssynssamfunnet» så finnes det motsetninger. Disse motsetningene stammer gjerne fra et problem med å akseptere «de andre», eller kanskje andres måte å være på. Mao så dreier seg dette om en frykt for det fremmede. Hvordan denne frykten kan forvandle seg til ekstreme holdninger er vanskelige å si. Ingen har nok svaret på dette.
Motpolen er i hvert fall det å akseptere. Å akseptere forskjellene, å akseptere ulike menneskers trosutøvelse, å akseptere at andre troende kan velge å gjøre ting på en annen måte. Det er selve aksepten som disse individene har problemer med. Det å akseptere krever jo en liten innsats, man må prøve å se ting på en annen eller en ny måte. Hvis et individ er helt skrapet, dvs ikke har noen som helst form for overskudd så får de ikke heller til å akseptere.
Vi trenger ikke å forstå ekstreme holdninger og ekstreme mennesker. Kun konstatere at de finnes, og at et menneske har nådd frem til disse holdningene. Samtidig kan vi komme til å innse at hvis dette mennesket hadde hatt litt mer overskudd så hadde han eller hun kanskje kostet på seg det å akseptere forskjellene. Han eller hun hadde kanskje innsett at det er urimelig å fordømme en hel gruppe eller en hel tro ut fra de forstillingene man har.
Ekstreme holdninger finnes i det norske samfunn. For noen mennesker dreier seg dette om meninger og standpunkter de har kommet frem til selv. Holdninger de har valgt å ha. For andre så kan det hende at de har oppstått gjennom en gruppe eller gjennom et forum hvor lignende holdninger er tilstede. Gruppepåvirkning er en betydelsesfull faktor for å forandre et individs verdensbilde. Men uansett det er et individ som har bestemt seg for disse holdningene og det synes sjelden utenpå.
Religionsdialog er medisinen for å motvirke ekstreme holdninger. Norge er utrolig dyktig på å ha inkluderende holdninger, gode samtaler, og markeringer for alle typer av trosretninger. Vi gjør med andre ord det vi trenger for å skape en god dialog. Kanskje at vi kunne ha vært bedre på noen områder.
Det er viktig å huske på det psykologiske aspekt når holdningene blir så sterke at de skader andre enten verbalt eller fysisk. Det er som oftest en person som ikke har det bra som reagerer med aggresjon og ekstreme uttrykk. Men jeg mener ikke at man skal forstå utøveren, men derimot prøve å ha en forståelse for at dette er et menneske som kanskje har behov for hjelp.
Det ser ikke ut som om problemet med ekstreme holdninger kommer til å minske i vårt land eller ellers i verden. Holistisk Forbund ønsker dialog med ulike aktører for å skape en større forståelse og kanskje minske trykket som noen mennesker opplever. Vi stiller oss også bak Dialogplakaten til Samarbeidsrådet for tros og livssyn.

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Kalender