fbpx

helhet + toleranse

Vedtekter

Vedtatt på landsmøtet 2007 i Bergen

Forandret på Landsmøte 2016 i Oslo

 

 • 1. FORMÅL

 

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn.

Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Holistisk Forbund skiller mellom åndelighet og religion.

Vi erkjenner at menneskers forståelse av verden og virkeligheten er i forandring.

Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden.

Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige.

Holistisk Forbund vil arbeide med:
        * Opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis.
        * Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter
        * Å søke å løse konflikter gjennom  dialog.
        * Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap.
        * Brobygging mellom ulike livssyn og religioner
        * Å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling.
        * Den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og rituale ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livsyn  og verdier.
        * Å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede

 

Holistisk Forbund er partipolitisk uavhengig.

Holistisk Forbund er fri til å søke samarbeid på saker med enkeltpersoner, organisasjoner og grupper nasjonalt og internasjonalt, når det er i overenstemmelse med våre interesser og vedtekter.

 

 • 2. MEDLEMSKAP

Medlemsberettiget er enhver over 15 år som er enig i formålsparagrafen.
Medlemskapsberettiget er også personer under 15 år, hvor en av de foresatte samtykker skriftlig i at disse skal være medlemmer.

Medlemskapet bekreftes av medlemmet selv ved fylte 15 år med signatur.

Medlemmer under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett i lokallag.

Støttemedlemskap er for dem som er medlem i andre tro- og livsynsforbund/-samfunn. Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet etter gjeldene vedtekter.

Medlemmer over 15 år har møte-, tale-, og forslagsrett i lokallag og på landsmøtet.

2.1. Medlemskap forutsetter signatur. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding.

 

 • 3. ORGANISASJON

 

3.1.Forbundet utøver sin virksomhet gjennom følgende organ:

Landsmøtet
Hovedstyret

Lokallag

3.2. Landsmøtet er forbundets øverste myndighet og fastsetter sted for neste Landsmøte.

Landsmøtet består av:

Hovedstyret

Lokallagsrepresentanter

Medlemmer

Kun medlemmer over 15 år som har betalt kontigent for inneværende år før landsmøtet holdes, har stemmerett på Landsmøtet.

Landsmøtet skal avholdes i forskjellige deler av landet.

Landsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år og kunngjøres til det enkelte medlem minst 3 måneder før Landsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret i skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet.
Forslagsrett til Landsmøtet har alle medlemmer av HoF.

Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes senest ut 1 måned før møtet finner sted.

På ordinært Landsmøte behandles:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps

Valg av to personer til å underskrive protokollen

Årsberetning

Regnskap for perioden

Innkomne forslag

Virksomhetsplan/Aktivitetsprogram

Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallagene.

Budsjett

Valg

 

Valg av:

Hovedstyret:

Leder

Nestleder

5 styremedlemmer

4 varamedlemmer

 

Valgkomite

Leder

2 komitémedlemmer

2 varamedlemmer

Valg av revisor

Statsautorisert revisor.

Valgperioden er fra Landsmøte til Landsmøte.

Eventuelt andre valg som Landsmøtet finner det nødvendig å foreta.

 

3.3. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når hovedstyret bestemmer det, eller når over 50 % av lokallagene ønsker det. Innkalling med sakspapirer til ekstraordinært landsmøte sendes ut til alle medlemmer med oppdatert post- eller e-post adresse, senest en måned før møtet skal finne sted.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

 

3.4. Hovedstyret

 

Hovedstyret konstituerer seg selv med sekretær, økonomiansvarlig og andre nødvendige funksjoner.

Hovedstyret, inkludert varamedlemmer, skal ha en kjønnsfordeling med minimum 40% av ett kjønn.

Om den av landsmøtet valgte styrelederen trer ut av styret i løpet av valgperioden, rykker den av landsmøtet valgte nestlederen opp som ny styreleder. Om også nestlederen trer ut av styret samtidig med styrelederen, eller mens denne sitter som ny styreleder, skal det gjenværende hovedstyret overlate til lokallagene å bestemme videre håndtering av saken. Lokallagene kan da velge mellom følgende to alternativ:

be om at det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der det velges ny leder og nestleder

eller gi det gjenværende hovedstyret fullmakt til å konstituere seg med leder og nestleder som sitter fram til førstkommende ordinære landsmøte.

Det alternativ som velges av mer enn 50% av de lokallag som har uttalt seg om saken, skal så gjennomføres. Dersom begge alternativene får 50%, skal det sittende hovedstyret avgjøre hvilket av alternativene som skal gjennomføres.

Hovedstyret har ansvaret for driften og er i det daglige HoFs øverste organ i henhold til vedtak gjort av Landsmøtet.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, inkludert varamedlemmene er til stede.

Alle vararepresentanter skal ha tilsendt innkalling, saksliste, protokoll og sakspapirer og kan møte på alle hovedstyremøter med talerett.
Hovedstyret har møte minst 6 ganger pr. år, eller oftere, etter behov.
Hovedtyret har myndighet til å oppnevne og oppløse utvalg etter behov, og bestemme  antall medlemmer, mandat og varighet for disse.
Hovedstyret har ansvaret for innkreving av kontingent og andre lovbestemte tilskudd.

Hovedstyret ansetter administrasjon og øvrige medarbeidere ved hovedkontoret og kan delegere myndighet til administrasjonen eller andre.

 

 • 4. Valgkomitéen.

 

Landsmøtet i Holistisk Forbund, skal velge en valgkomite bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Blant disse velger Landsmøtet også leder av valgkomiteen. Hovedstyret innstiller på ny valgkomite. Begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteens oppgave er å komme med innstilling til landsmøtet på styre med vararepresentanter og revisor i Holistisk Forbund, med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende paragrafer i vedtektene som omhandler dette.

Valgkomiteen skal komme med kun ett forslag til hver av de i vedtektene angitte vervene.

Alle de foreslåtte kandidatene skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt ja til å la seg velge til det verv forespørselen gjelder. Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til geografisk spredning.

Forut for sitt arbeid, skal valgkomiteen innhente minst følgende opplysninger:

 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ønsker å la seg gjenvelge
 • om hvilke sittende styre- og varamedlemmer som ikke ønsker å la seg gjenvelge
 • om lokallagene har forslag til styrekandidater og varamedlemmer og medlemmer til ny valgkomite.

Ut over dette arbeider valgkomiteen fritt, men det er det sittende hovedstyrets oppgave å forsikre seg om at valgkomiteens arbeid er i gang i forsvarlig tid før et Landsmøte.

Om det innkalles til et ekstraordinært landsmøte, der valg er en påkrevd del av dagsorden, er det den del av organisasjonen som etter vedtektene kan innkalle til møtet og som i det aktuelle tilfellet gjør det, som også legger premisser for valgkomiteens arbeid i forkant av det ekstraordinære landsmøtet.

 

 • 5. LOKALLAG, LOKALE STYRER OG LOKALE ÅRSMØTER.

 

5.1. Et lokallag kan kun organisere medlemmer innenfor en kommunegrense/ bydelsgrense. I større kommuner, som f.eks. Oslo, kan det opprettes flere lokallag. Godkjenning av mer enn ett lokallag innenfor en kommune, må gjøres av hovedstyret. I strøk hvor medlemmene bor spredt, kan hovedstyret godkjenne et lokallag med en annen geografisk inndeling. I fylker der det er minst tre lokallag, kan disse opprette fylkeslag. Et fylkeslag kan kun organisere lokallag innenfor en fylkesgrense. Alle medlemmer i kommuner/ fylker der det ikke finnes lokallag organiseres av HoF sentralt.

 

5.2. Mønstervedtekter for lokallag:

 • Et lokallag kan opprettes lokalt eller i kommunen når 3 medlemmer  ønsker det.
 • Lokallaget skal ha den samme formålsparagraf som Holistisk Forbund.
 • Et lokallagsstyre velges av medlemmene i lokallaget og skal bestå av min. 3 personer.
 • Det avholdes regelmessige årsmøter hvert år. Protokoll fra årsmøtet sendes hovedstyret.
 • Lokallaget kan ikke vedta en egen fast lokallagskontigent.
 • Ut over dette kan lokallaget utvikle egne vedtekter.
 • Midler fra lokallag som oppløses skal tilfalle HF sentralt.
 • Styret i lokallaget har myndighet til å opprette og oppløse lokalutvalg etter behov.
 • Organisasjonen sentralt har muligheter til å be om endringer eller tillegg i lokallagsvedtektene.
 • Før et lokallag formelt stiftes, skal  forslag til vedtekter sendes hovedstyret i Holistisk Forbund for godkjenning.
 • Et lokallag med et valgt styre melder virksomheten til Brønnøysundregistereret og får eget organisasjonsnummer.
 • Vedtektsendringer som foretas av lokallag skal godkjennes av hovedstyret.
 • Tvistesaker om dette avgjøres av landsmøtet med simpelt flertall.
 • Der ikke annet er angitt i lokallagsvedtektene gjelder Holistisk Forbunds vedtekter.

 

 • 6. AVSTEMMNING – LØSNING AV KONFLIKTER

På alle møter er organisasjonen, i alle ledd, opptatt av å finne enighet. Ved knappe avgjørelser vil vi jobbe for å bruke altternative metoder/modeller til løsning.

 

 • 7. VEDTEKTSENDRINGER

Disse vedtektene kan bare endres av Landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

Formålsparagrafen kan endres med 3/4 flertall.

 

 • 8. OPPLØSNING AV HOLISTISK FORBUND.

HoF kan oppløses av 3/4 flertall på to påfølgende ordinære Landsmøter.

De verdier/midler som eksisterer i HoF sentralt overføres til lignende formål vedtatt av det samme organ som har vedtatt oppløsningen.

 

Disse vedtektene ble sist endret på landsmøtet 12. juni 2016 og har vært gjeldende fra og med den 13. mai 2007.

Nyheter & uttalelser

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Master i Lederskap, etikk og samtalepraksis -nye fag

11. desember 2019

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Enkeltemner Teologisk Fakultet våren 2020 – frist 15. desember

Søknadsfrist for å ta enkeltemner på TF våren 2020 er 15. desember! Emnene på  masterstudiet "LES" = Ledelse, etikk og samtalepraksis, er samlingsbasert og fleksible å ta for tilreisende og i kombinasjon med jobb. Dette har STL arbeidet i mange år for å få på plass. 

Tilbudet må imidlertid benyttes om vi skal få beholde det. Derfor oppmuntrer vi STLs medlemmer, religiøse ledere, lokale dialoggrupper og tros- og livsssynsengasjerte til å melde seg på emner som passer for dem. Det er fullt mulig å ta enkeltemner, og ikke ta hele masterprogrammet.

 

Emnene våren 2020: https://www.tf.uio.no/studier/evu/vaaren-2020.html

·         Buddhistisk omsorgspraksis (på engelsk)

·         Islamsk omsorgsarbeid

·         Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger

 

Der er også mulig å ta enkeltemner i Teologiske islamstudier: https://www.tf.uio.no/studier/teologiske-islamstudier/

 

Ekstreme holdninger

1. oktober 2019

Terroren har igjen rammet Oslo. Det er trist. Pga våkne og handlingskraftige personer i moskeen endte det denne gang uten voldsutøvelse.
Regjeringen Solberg gikk tidlig ut med handlingsprogram mot ekstremisme. Dette har ledd til en sterk bevissthet i det norske samfunnet om at ekstreme holdninger kan lede til aggresjon og eventuelt vold.
Samarbeidsrådet for tros og livssyn har mange avdelinger rundt ikring i Norge. Her har man hatt diverse dialogmøter for å skape en forståelse over religionsgrensene. Som medlem av STL nasjonalt vet jeg at disse samtalene nytter. Det skjer en økende forståelse for andres tro, andres måter å se på livet, og andres forhold til ritualer og seremonier. Vi er på god vei.
Allikevel så finnes det en motstand «mot de andre». Denne motstanden kommer synlig til uttrykk i sosiale medier og på gater og torg. På tross av en alt større forståelse for «det sekulære samfunnet» og for «livssynssamfunnet» så finnes det motsetninger. Disse motsetningene stammer gjerne fra et problem med å akseptere «de andre», eller kanskje andres måte å være på. Mao så dreier seg dette om en frykt for det fremmede. Hvordan denne frykten kan forvandle seg til ekstreme holdninger er vanskelige å si. Ingen har nok svaret på dette.
Motpolen er i hvert fall det å akseptere. Å akseptere forskjellene, å akseptere ulike menneskers trosutøvelse, å akseptere at andre troende kan velge å gjøre ting på en annen måte. Det er selve aksepten som disse individene har problemer med. Det å akseptere krever jo en liten innsats, man må prøve å se ting på en annen eller en ny måte. Hvis et individ er helt skrapet, dvs ikke har noen som helst form for overskudd så får de ikke heller til å akseptere.
Vi trenger ikke å forstå ekstreme holdninger og ekstreme mennesker. Kun konstatere at de finnes, og at et menneske har nådd frem til disse holdningene. Samtidig kan vi komme til å innse at hvis dette mennesket hadde hatt litt mer overskudd så hadde han eller hun kanskje kostet på seg det å akseptere forskjellene. Han eller hun hadde kanskje innsett at det er urimelig å fordømme en hel gruppe eller en hel tro ut fra de forstillingene man har.
Ekstreme holdninger finnes i det norske samfunn. For noen mennesker dreier seg dette om meninger og standpunkter de har kommet frem til selv. Holdninger de har valgt å ha. For andre så kan det hende at de har oppstått gjennom en gruppe eller gjennom et forum hvor lignende holdninger er tilstede. Gruppepåvirkning er en betydelsesfull faktor for å forandre et individs verdensbilde. Men uansett det er et individ som har bestemt seg for disse holdningene og det synes sjelden utenpå.
Religionsdialog er medisinen for å motvirke ekstreme holdninger. Norge er utrolig dyktig på å ha inkluderende holdninger, gode samtaler, og markeringer for alle typer av trosretninger. Vi gjør med andre ord det vi trenger for å skape en god dialog. Kanskje at vi kunne ha vært bedre på noen områder.
Det er viktig å huske på det psykologiske aspekt når holdningene blir så sterke at de skader andre enten verbalt eller fysisk. Det er som oftest en person som ikke har det bra som reagerer med aggresjon og ekstreme uttrykk. Men jeg mener ikke at man skal forstå utøveren, men derimot prøve å ha en forståelse for at dette er et menneske som kanskje har behov for hjelp.
Det ser ikke ut som om problemet med ekstreme holdninger kommer til å minske i vårt land eller ellers i verden. Holistisk Forbund ønsker dialog med ulike aktører for å skape en større forståelse og kanskje minske trykket som noen mennesker opplever. Vi stiller oss også bak Dialogplakaten til Samarbeidsrådet for tros og livssyn.

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Kalender